4 lipca 2019 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek przez Komisję Finansów Publicznych uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw m.in. w zakresie kolejnej schemy wersji JPK_VAT. Nowa schema ma zostać wprowadzona w dwóch terminach: od 1 stycznia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców i następnie od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podmiotów. Zamieszczony na stronach Sejmu tekst nowelizacji trafia do Senatu, poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące raportowania nowych danych.

Termin płatności i forma płatności

Nieobligatoryjnym polem ma być termin płatności w sekcji SprzedazWiersz, które z perspektywy organów podatkowych może mieć znaczenie pod kątem analizy prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla celów VAT. Ma to znaczenie jedynie w odniesieniu do wąskiego katalogu towarów i usług, bo w zdecydowanej większości przypadków, termin płatności nie ma szczególnego znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego.

W przeciwieństwie do terminu płatności, polem obligatoryjnym zostało natomiast oznaczone pole FormaPlatnosci. Wskazane pole zawiera listę wartości do wyboru: P – przelew, G-gotówka, I-inne, M-Mieszane.

Zasadnym wydaje się pytanie, czy w przypadku zmiany formy płatności ustalonej przez kontrahentów, podatnik raportujący JPK będzie zobowiązany do złożenia korekty pliku?

Kod Grupy Towarowej

Nowością w stosunku do dotychczasowych obowiązków podatników jest także wskazane w projektowanej schemie pole KodGrupyTowarowej umieszczone w sekcji SprzedazWiersz. Pole to jest polem obligatoryjnym i może zostać wypełnione wyłącznie jedną z 19 zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów kategorii towarowych i usługowych. Ustawodawca nie przewidział w dedykowanych dla pola kategoriach wariantu „Inne”, który mógłby być pomocny, w przypadku, gdy towary i usługi będące przedmiotem obrotu podatnika nie będą odpowiednie dla żadnej z proponowanych kategorii.

Z uwagi na to, że proponowana lista towarów i usług nie pokrywa wszystkich dostępnych w obrocie towarów i usług, rozwiązanie to może prowadzić do „sztucznego” przypisywania przez podatników kodów towarów, tak aby mogli w ogóle zaraportować plik JPK. Może to również oznaczać, iż podatnik będzie zobowiązany do wykazywania faktur dokumentujących sprzedaż towarów z różnych grup towarów (z jedną stawką VAT) osobno. Natomiast w przypadku dokumentów zbiorczych fiskalnych zawierających obrót z kas rejestrujących przypisanie kodu towarowego będzie niemożliwe.

Pozostałe zmiany

W sekcji SprzedażWiersz nowym polem nieobligatoryjnym będzie natomiast KodTypuDokumentu, z listą wyboru, np.: FISK- dowód zbiorczy wewnętrzny zawierający obrót z kasy rejestrującej; WEW - dokument zbiorczy wewnętrzny; MR - procedura Marży.

Powyższe pole będzie natomiast obligatoryjnym w sekcji ZakupWiersz z listą wyboru, np.: RR – faktura VAT-RR czy TX - faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu.

Proponowane zmiany wprowadzają także obligatoryjne pola danych nabywcy i dostawcy, oznaczających kod kraju siedziby kontrahenta lub dostawcy – KodKrajuSiedziby. Dodatkowo Ministerstwo Finansów przewiduje rozszerzenie zakresu danych o prefiks numeru NIP lub VAT kontrahenta w obligatoryjnych polach zarówno dla sekcji SprzedażWiersz jak i ZakupWiersz tj.: KodKrajuNadaniaTIN – w postaci kodu ISO kraju Nadania Identyfikacji Podatkowej. Jest to tak naprawdę powielenie informacji zawartych już w obligatoryjnych polach: NrKontrahenta i NrDostawcy.

W dalszym ciągu będą obowiązywały deklaracje i informacje: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D.

Sankcje

Zgodnie z projektowanymi przepisami, gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nierzetelność w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Niezależenie od kar pieniężnych, projekt nowelizacji wprowadza również sankcje karnoskarbowe w postaci kary grzywny za wykrocznie skarbowe w maksymalnej wysokość do 240 stawek dziennych. Sankcje te będą dotyczyły zarówno podatników, którzy w ogóle nie prześlą ewidencji  jak również tych, którzy przekażą ją w wadliwej formie.

Zaproponowane w projekcie sankcje za nierzetelne prowadzenie ewidencji nie przewidują przy tym wyłączenia w sytuacji kiedy błędy nie będą wynikały bezpośrednio z celowych działań bądź zaniechań podejmowanych przez samego podatnika, a np. technicznych możliwości ewidencjonowania danych w systemach finansowo-księgowych, z których podatnik korzysta.

Niewątpliwie przedsiębiorców czeka kolejna runda wyzwań, i to nie małych, w zakresie dostosowania procesów finansowo-księgowych tak by móc w ogóle wygenerować nową schemę, nie mówiąc już o marginalizacji ryzyka popełnianych błędów. Zgodnie z projektem ostateczna wersja schemy zostanie opublikowana na platformie ePUAP.