W piątek (18 listopada) opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości[1] implementującej postanowienia Dyrektywy 2021/2101[2], która przewiduje nałożenie na największe przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązku sporządzania i opublikowania sprawozdań o płaconym podatku dochodowym.

Szczegółowe informacje o tym kogo będzie dotyczył nowy obowiązek i jakie dane będą podlegały upublicznieniu zostały przedstawione we wpisie: „Nowe unijne obowiązki w zakresie transparentności podatkowej – czego można się spodziewać?” odnoszącym się do Dyrektywy 2021/2101. Poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych i istotnych informacji wynikających z projektu ustawy mającej na celu implementację Dyrektywy.

Miejsce publikacji sprawozdań

Projekt przewiduje obowiązek złożenia sprawozdania o podatku dochodowym w KRS oraz zamieszczenie go na stronie internetowej, gdzie będzie musiało być w ten sposób udostępniane przez co najmniej 5 lat.

Formularz/Wzór sprawozdania

Sprawozdanie będzie musiało zostać sporządzone na jednakowym wzorze dla wszystkich podmiotów zobowiązanych, który ostanie przygotowany przez Komisję Europejską. Trzeba będzie je również opatrzyć podpisem elektronicznym, zaufanym lub też osobistym.

Osoba zobowiązana za przygotowanie sprawozdania

Do złożenia sprawozdania w KRS i zamieszczenia go na stronie internetowej zobowiązany będzie kierownik jednostki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Sankcja

Za niesporządzenie, sporządzenie niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie nierzetelnych danych w sprawozdaniu lub niezłożenie sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym przewidziana jest grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie.

Czas na przygotowanie

Podmioty mają dużo czasu na przygotowanie się do nowego obowiązku, bowiem pierwsze sprawozdanie należy sporządzić dopiero za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym z dnia 9 listopada 2022 r., nr z wykazu UC134.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 1.12.2021, str.1-14).