Choć od opublikowania uzasadnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r. w (C-895/19) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług WNT minęło już ponad 30 dni, to podatnicy mają nadal prawo wnioskowania o zwrot odsetek zapłaconych w związku ze stosowaniem szyku rozwartego w zakresie WNT.

Warto też rozważyć taki wniosek w sprawie importu usług i transakcji krajowych, dla których podatnikiem jest ich nabywca, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Upływ 30-dniowego terminu do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty z prawem do „pełnych odsetek” – co dalej?

Podatnicy, którzy do 9 czerwca 2021 r. złożyli wniosek o zwrot zapłaconych odsetek powołując się na powyższy wyrok TSUE mogli liczyć na oprocentowanie nadpłaty liczone od dnia zapłaty odsetek do dnia zwrotu nadpłaty. Z uwagi jednak na obowiązek skorygowania deklaracji podatkowych nawet za 4 lata wstecz i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, część podmiotów nie zdążyła złożyć wniosków, bądź też zawnioskowała o zwrot odsetek powstałych w krótszym okresie – tj. za te miesiące, w których udało się przygotować korekty deklaracji.

Podmioty te nie mają jednak powodów do obaw, ponieważ nadal mogą ubiegać się o zwrot niesłusznie zapłaconych odsetek. W przypadku wniosków złożonych po 9 czerwca 2021 r., mniejsza będzie natomiast wysokość odsetek od powstałej nadpłaty, które liczone będą nie do dnia zwrotu nadpłaty, ale właśnie do 9 czerwca 2021 r. tj. 30 dnia po opublikowaniu uzasadnienia wyroku TSUE.

Nadpłata nie tylko z tytułu odsetek od WNT

Krótki okres na przygotowanie korekt deklaracji VAT spowodował również, że wiele podmiotów złożyło wnioski o zwrot odsetek zapłaconych jedynie w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, których bezpośrednio dotyczył wyrok TSUE.

Przypominamy jednak, że podobne zasady opodatkowania VAT, skutkujące obowiązkiem zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, stosowane były do importu usług oraz transakcji krajowych, dla których podatnikiem jest ich nabywca, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tym samym, choć wyrok TSUE nie odnosi się wprost do tego rodzaju transakcji, warto również zawalczyć o zwrot odsetek zapłaconych w związku z rozliczaniem VAT w tych przypadkach i oprocentowania od powstałej nadpłaty.

Stanowisko jakoby wnioski płynące z wyroku TSUE miały zastosowanie do sposobu opodatkowania innych transakcji niż WNT, potwierdzają również polskie sądy administracyjne. W pierwszych wyrokach, wydanych już po jego wydaniu, sądy uchylając zaskarżone interpretacje indywidualne Dyrektora KIS uznały za zasadne zarzuty naruszenia prawa materialnego, w których skarżący wskazywali na niezgodność z Dyrektywą VAT art. 86 ust. 10b pkt 2 i 3, a więc odnoszących się do transakcji takich jak WNT i importu usług czy dostawy reverse charge[1].

Projekt zmiany ustawy o VAT

Warto również zwrócić uwagę, że po publikacji uzasadnienia Wyroku TSUE, do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Ustawy o VAT[2], który zakłada dostosowanie przepisów Ustawy o VAT w zakresie rozliczeń VAT z tytułu WNT i importu usług oraz dostawy reverse charge do ustaleń Wyroku poprzez wykreślenie (i) z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b Ustawy o VAT (odnoszącym się WNT) oraz (ii) z pkt 3 tego przepisu (odnoszącego się m.in. do importu usług oraz dostawy reverse charge) warunku, zgodnie z którym prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest od uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu realizowanych transakcji w deklaracji podatkowej nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy”. Potwierdza to, że również Ministerstwo Finansów dostrzega, że z wyroku TSUE wynika, że sposób opodatkowania importu usług i dostawy reverse charge jest niezgodny z prawem unijnym.

Należy się spodziewać, że urzędy skarbowe nie będą tak skłonne do oddawania odsetek zapłaconych w związku z rozliczeniem VAT od importu towarów i krajowych dostaw jak w przypadku WNT, jednakże zarówno pierwsze orzeczenia sądów jak i stanowisko MF wskazuje, że jest o co walczyć.


[1] WSA w Opolu w wyroku z 20 maja 2021 r. w sprawie o sygn. I SA/Op 463/19; WSA w Poznaniu w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 831/20; WSA w Białymstoku w wyroku z 26 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 62/21.

[2] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Druk nr. 1236).