Nowe obowiązki w zakresie dokumentowania tzw. „transakcji rajowych”, które w rozszerzonym zakresie obowiązują od początku bieżącego roku stanowią nie lada wyzwanie dla podatników i równocześnie skutkują uzasadnionym pytaniem, na ile nowe regulacje przyczynią się do walki z tzw. rajami podatkowymi. Jak niedawno informowaliśmy we wpisie na naszym blogu, Ministerstwo Finansów w marcu skierowało do konsultacji podatkowych projekt objaśnień w zakresie domniemania oraz należytej staranności w przypadku tzw. transakcji rajowych. Termin na składanie uwag upłynął 20 kwietnia br.

Jedną z wątpliwości interpretacyjnych, które towarzyszą znowelizowanemu brzmieniu przepisów art. 11o ustawy o CIT jest kwestia stosowania zasad ustalania jednorodnych transakcji w przypadku kontrahentów niepowiązanych. Odesłanie w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT do odpowiedniego stosowania przepisów art. 11k ust. 3-5 ww. ustawy nakazuje, aby wartość transakcji właściwą dla ustalenia, czy został przekroczony próg kwotowy, określać dla transakcji o charakterze jednorodnym.

Zgodnie z art. 11k ust. 4 ustawy o CIT wartość transakcji o charakterze jednorodnym jest ustalana bez względu na:

  • liczbę dokumentów księgowych,
  • dokonanych lub otrzymanych płatności oraz
  • podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Zgodnie ze zdaniem MF zaprezentowanym w odpowiedzi na interpelację poselską, tylko dwa pierwsze kryteria mają wpływ na ocenę jednorodności transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem z tzw. rajów podatkowych. Natomiast kryterium „liczby podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana” nie znajduje zastosowania mając na uwadze, że treść ust. 1 art. 11o ustawy o CIT wskazuje na transakcje zawierane z jednym podmiotem. Oznacza to, że w takim przypadku (tj. transakcji z podmiotami niepowiązanymi) przy ustaleniu jednorodności transakcji na gruncie art. 11o ust. 1 ustawy o CIT należy wziąć pod uwagę relacje z jednym podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Kryteria jednorodności wynikające z art. 11k ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku transakcji innej niż transakcja kontrolowana, powinny być stosowane wyłącznie w zakresie właściwym dla relacji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Podsumowując, dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane (brak powiązań), jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, przewidziany w art. 11o ust. 1a ustawy o CIT limit dokumentacyjny w wysokości 500 000 zł ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym zawartej z jednym kontrahentem.

To dobra wiadomość dla podatników. W przypadku bowiem obrania przeciwnego kierunku interpretacyjnego (tj. agregacji transakcji z innymi podmiotami niepowiązanymi), zakres weryfikacji kontrahentów i obowiązków dokumentacyjnych byłby jeszcze szerszy.

W celu jednak zapewnienia ochrony dla podatników, pożądane byłoby wydanie przez MF interpretacji ogólnej, bowiem odpowiedź na interpelację poselską nie ma mocy wiążącej.

W odpowiedzi na interpelację poselską poruszono również kwestię obowiązku dokumentowania umów przedwstępnych. Zgodnie z odpowiedzią, obowiązkowi dokumentacyjnemu wynikającemu z przepisów o cenach transferowych nie podlegają umowy przedwstępne, w szczególności w przypadku, gdy w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja cen transferowych, nie doszło do zawarcia umów przyrzeczonych.

Biorąc pod uwagę fakt, że rozszerzone przepisy w zakresie dokumentowania tzw. transakcji rajowych obowiązują od 1 stycznia br. warto już dziś wprowadzić odpowiednie procedury w tym klauzule umowne w celu ułatwienia procesu potwierdzania statusu rzeczywistego beneficjenta i zbierania oświadczeń o realizacji przez kontrahentów transakcji z tzw. podmiotami rajowymi.

O powyższych kwestiach oraz innych zagadnieniach dotyczących transakcji rajowych opowiemy podczas webinarium, o którego szczegółach poinformujemy już niebawem.

Link do odpowiedzi MF: http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTC29J6A/%24FILE/i19562-o1.pdf


Najbliższe wydarzenia

>>Szkolenie: Podatek u źródła - kompleksowa analiza tematu | 22 kwietnia 
>>Webinar: Nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym z perspektywy nabywców wyrobów akcyzowych | 22 kwietnia
>>Konferencja: IP Online Forum: Patenty – czym są, a czym powinny być dla przedsiębiorców? | 27 kwietnia
>>Szkolenie: Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie SSE i PSI | 18 maja
>>Szkolenie: Ceny transferowe – rozjaśniamy mroki regulacji dotyczących TP | 19 maja


WARTO DOCZYTAĆ: