Po dość długich zapowiedziach, w końcu opublikowano zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wskazuje na wiele istotnych dla samorządów kwestii, które wpłynął na sposób ich rozliczenia z tytułu VAT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Uproszczenia w zakresie faktur uproszczonych

Nowe rozporządzenie przewiduje uproszczenia w zakresie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznawanych za faktury uproszczone. Umożliwiono podatnikom zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł bez konieczności wykazywania każdego paragonu odrębnie w ewidencji.

Powyższe będzie miało również zastosowanie w stosunku do faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych mająca charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika. W konsekwencji podmiot świadczący usługi przewozu osób nie będzie zobligowany do wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km, z kolei nabywca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu VAT.

Brak obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”

W nowym rozporządzeniu ustawodawca uchylił przepisy dotyczące stosowania oznaczenia „MPP” - JST nie będą zobligowane do stosowania w JPK_VAT oznaczenia „MPP” jak dotychczas w stosunku do transakcji objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu oraz tych, dla których split payment stosowany był fakultatywnie.

Zmiany w zakresie oznaczenia „TP”

Rozporządzenie zakłada wyłączenie obowiązku stosowania oznaczenia „TP” dla transakcji, w których powiązania pomiędzy podmiotami wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami – przykładowo dla transakcji dokonywanych ze spółkami komunalnymi.

Uproszczenie obowiązków ewidencyjnych

W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych ustawodawca uznał, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU. Ponadto, dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą oznaczane symbolami poszczególnych procedur.

Ustawodawca pragnąc wyeliminować wątpliwości dotyczące wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, wprowadził rozwiązanie zgodnie z którym, zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.

Doprecyzowania w zakresie grup towarów i usług (GTU)

Zgodnie z rozporządzeniem z chwilą wejścia rozporządzenia w życie doprecyzowane zostaną kwestie oznaczeń towarów i usług (GTU). W wyniku czego:

  • oznaczenie „GTU_10” będzie dotyczyło nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.,
  • oznaczenie „GTU_12” – usługi niematerialne ustawodawca wskazał listę kodów PKWiU, które będą klasyfikowane do tej kategorii.

Zmiany jako odpowiedź na postulaty samorządowców

Zawarte w rozporządzeniu rozwiązania powinny ułatwić rozliczenia z tytułu VAT jednostek samorządu terytorialnego, dzięki licznym doprecyzowaniem i uproszczeniom w zakresie ewidencji.

Zgodnie z założeniem znowelizowane przepisy obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r., efektywnie będą mieć jednak zastosowanie od rozliczeń za lipiec 2021 r. składanych przez podatników w sierpniu.

Należy mieć na uwadze, że w stosunku do rozliczeń bieżących, tj. za czerwiec 2021 r. zastosowanie znajdą przepisy wówczas obowiązujące.