15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę nowelizującą rozwiązania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania Covid - 19. Tarcza antykryzysowa 6.0 przewiduje również ułatwienia dla samorządowców.

Rozwiązania związane z budżetami JST

Zgodnie z nowymi przepisami jednostki samorządowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach mają wydłużony termin podjęcia uchwały budżetowej - nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.  Do czasu przyjęcia budżetu, podstawą działalności finansowej JST będzie projekt uchwały budżetowej uprzednio przedstawionej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawodawca przewidział również sytuację, w której jednostka nie ustanowi budżetu we wskazanym powyżej terminie - w takich przypadkach do końca kwietnia roku budżetowego RIO będzie zobowiązana do ustalenia budżetu samorządu w zakresie zadań własnych oraz zleconych.

Ułatwienia w zakresie PoN

Ustawa przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie PoN dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19. Rady gminy będą mogły podjąć uchwały, na mocy których za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. obowiązywać będą zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także przedłużone zostaną terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. (nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.).

Zawieszenie opłaty targowej

W związku z ograniczeniem wpływów do budżetu w związku ze wskazaną opłatą, jednostkom będzie przysługiwała rekompensata ustalana na podstawie sprawozdań JST za rok poprzedni (2019 r.). Finansowanie będzie wypłacane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakłada się, że środki z tytułu rekompensaty trafią do JST do końca marca oraz, że nie będą miały do nich zastosowania przepisy art. 65 ust.11–13 ustawy covidowej z dnia 31 marca, tj. nie trzeba będzie ich gromadzić na oddzielnym rachunku.

Tarcza 6.0 - odpowiedź na apel samorządowców

Sejm przyjmując pakiet dodatkowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID- 19, wprowadził szereg narzędzi pomocowych dla przedsiębiorców z branż, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wprowadzonych rządowych zasad bezpieczeństwa przeciwdziałających COVID-19. Nie należy zapominać, że Tarcza 6.0 to nie tylko rozwiązania dla przedsiębiorców, ale również pakiet narzędzi, z których korzystać mogą i JST. Jest to rozwiązanie spełniające część postulatów samorządów, o których pisaliśmy na naszym blogu kilka miesięcy temu.