W ostatnich miesiącach Rada Polityki Pieniężnej w reakcji na wzrost inflacji w Polsce kilkukrotnie podnosiła stopy procentowe NBP. Koszty tych zmian odbijają się na przedsiębiorcach korzystających z finansowania dłużnego, w tym m. in. z kredytów bankowych czy też pożyczek wewnątrzgrupowych.

Jak podwyżki stóp procentowych NBP przekładają się na koszt finansowania dłużnego?

Oprocentowanie pożyczek / kredytów jest ustalane w oparciu o:

  • zmienną stopę procentową, która składa się ze zmiennej (bazowej) stopy referencyjnej oraz stałej marży odsetkowej.
  • stałą stopę procentową, która jest wyrażona jako jedna wartość i pozostaje niezmienna w całym lub wyznaczonym okresie finansowania.

Dla pożyczkobiorców / kredytobiorców kluczowe znaczenie ma fakt, że wzrost stóp procentowych NBP wpływa na wzrost kosztu finansowania dłużnego, opartego o zmienną stopę procentową (niemalże natychmiast), ale też opartego o stałą stopę (dla nowych umów). W przypadku finansowania udzielonego w walucie PLN, WIBOR jest właściwą stopą bazową do kalkulacji oprocentowania. Jest to stawka bazowa oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik WIBOR ustalany jest w każdym dniu roboczym na tzw. fixingu przez największe polskie banki, a jego wartość mieści się między wartościami stopy depozytowej i lombardowej.

Jak zabezpieczyć się przed dalszym wzrostem stóp procentowych w obszarze cen transferowych?

Mając na względzie zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej dotyczące kontynuacji podwyżek stóp procentowych, warto zastanowić się, w jaki sposób ochronić się przed rosnącymi kosztami obsługi finansowania dłużnego.

W naszej ocenie należy przenalizować, czy:

  • przejść na oprocentowanie stałe, które jest pozbawione elementu reagującego na zmiany rynkowe?
  • renegocjować marżę?
  • uzyskać finansowanie w innej walucie?
  • zawrzeć transakcję zabezpieczającą, np. zamiany stóp procentowych IRS (ang. interest rate swap), która umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych?

A może warto pomyśleć o aktualizacji analizy porównawczej dla pożyczek wewnątrzgrupowych, szczególnie w świetle niedawnej interpretacji indywidualnej, o której informowaliśmy w jednym z poprzednich wpisów?

Zwracamy również uwagę na fakt, iż obecnie Sejm pracuje nad ustawą o wsparciu kredytobiorców, a jej kluczowym założeniem jest wycofanie stawki WIBOR z początkiem roku 2023.

Nie ulega jednak wątpliwości, że gwałtowne zmiany na rynkach finansowych wymagają każdorazowo zindywidualizowanej analizy udzielonych oraz planowanych transakcji finansowych.

Warto doczytać:


Sprawdź nasze kursy online na CRIDOTEKA: