Kilka miesięcy temu informowaliśmy na naszym blogu o uchwale Rady Ministrów powołującej system wsparcia dla JST w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych (JST mogą dostać dofinansowanie!). W ostatnich miesiącach nastąpiły pierwsze wypłaty środków finansowych, o które wnioskowały samorządy w ramach dostępnej puli rządowego funduszu.

Przeznaczenie dofinansowania

Założeniem rządowego programu jest wydatkowanie wszelkich otrzymanych środków w ramach RFIL, jak również odsetek od otrzymanych środków pozostawionych na rachunku rozliczeniowym lub lokacie, na zadania inwestycyjne o charakterze majątkowym, związanych między innymi z budową lub remontem żłobków, przedszkoli lub szkół, inwestycjami związanymi z infrastrukturą drogową, budową wodociągów i kanalizacji, lodowisk oraz innych niezbędnych działań o charakterze lokalnym. Ustawodawca zastrzegł, iż dotacja może stanowić wkład własny do inwestycji finansowych, jednak nie może stanowić refundacji poniesionych przez jednostki wydatków.

Odliczenie VAT z tytułu otrzymanego dofinansowania

Jednostki samorządowe dokonując rozliczeń podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanego dofinansowania muszą wziąć pod uwagę do jakiego rodzaju działalności będą wykorzystywane składniki majątkowe powstałe w wyniku poniesionych inwestycji.

W przypadku wykorzystania składników majątkowych do czynności odpłatnych o charakterze komercyjnym możliwe jest całościowe odliczenie VAT naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami, przy uwzględnieniu, iż pełne odliczenie musi obowiązywać przez cały okres korekty wieloletniej. W przeciwnym wypadku jednostka będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

W stosunku do podejmowanej przez JST działalności mieszanej konieczne będzie częściowe odliczenie podatku VAT przy zastosowaniu, współczynnika struktury sprzedaży (WSS) – w przypadku działalności opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT, prewspółczynnika VAT (preWSS) – w odniesieniu do działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, lub obu wymienionych wskaźników jednocześnie. Zastosowanie proporcji sprzedaży skutkować będzie koniecznością ich corocznej weryfikacji przez JST w ramach korekty rocznej / wieloletniej oraz ewentualnym dodatkowym rozliczeniem z US.

Kalkulacja wskaźników – indywidualne proporcje odliczenia dla gmin szansą na większą kwotę odzyskania VAT?

 W przypadku konieczności zastosowania proporcji odliczeń VAT przy określaniu sposobu kalkulacji proporcji JST powinny rozważyć ujęcie danych, które w sposób pełny i właściwy uwzględniają charakter danej inwestycji tj. poprzez kalkulację opartą na zastosowaniu indywidualnych proporcji odliczeń VAT.

W związku z niejednolitą linią orzeczniczą zastosowanie indywidualnego klucza rozliczeń VAT wciąż budzi wątpliwości, warto jednak podkreślić, iż przy szczegółowej analizie prowadzonej aktywności gospodarczej oraz odpowiedniej argumentacji dla zastosowanej metody, jednostka może uzyskać potwierdzenie poprawności dla zastosowanego klucza rozliczeń od organów podatkowych, co potwierdzają wydane w ostatnim czasie przychylne podatnikom wyroki Sądów Administracyjnych, przykładowo:

  • wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 października 2020 r., sygn. I SA/Gl 774/20 – zastosowanie kalkulacji czasowej w kalkulacji prewspółczynnika VAT,
  • wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 września 2020 r. I SA/Kr 658/20 – zastosowanie kalkulacji osobowej w wyznaczaniu prewspółczynnika VAT.

Dzięki przyjęciu indywidualnej metody kalkulacji jednostka ma możliwość efektywniejszego rozliczenia obciążenia podatkowego, a w konsekwencji uzyskania większej kwoty zwrotu z tytułu VAT. Nie należy jednak zapominać, że jest to innowacyjne podejście, odmienne od obowiązujących od lat standardów określonych przez Ministerstwo Finansów. Niemniej jednak podejście w danej kwestii powoli się zmienia, w szczególności w przypadku stanowisk sądów administracyjnych. W celu eliminacji ewentualnych ryzyk podatkowych, sugerujemy uzyskanie potwierdzenia poprawności zastosowanej metody poprzez wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Wykorzystując doświadczenie Crido w realizacji projektów samorządowych łączących wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz zagadnień związanych z JST, chętnie wesprzemy Państwa w opracowaniu optymalnego modelu odliczeń od inwestycji