Przedsiębiorcy działający na rynku IT, tworzący i/lub sprzedający oprogramowanie, zapłacą niższy podatek od uzyskanych dochodów. Przyjęcie niższej stawki wynika z nowego rozwiązania IP box (nazywanego również innovation box, patent box lub knowledge box).

Do ulgi IP box można zaliczać jedynie takie prawa, które cechuje przymiot techniczności. Stąd też w ramach IP Box znalazły się standardowe prawa własności przemysłowej związane z technologiami, czyli w szczególności prawo do programu komputerowego.

Trzeba pamiętać, że co do zasady programy komputerowe nie są wynalazkami, więc nie są w Polsce udzielane na nie patenty. Nie oznacza to jednak, że są pozbawione jakiejkolwiek ochrony, gdyż programy komputerowe mogą być przedmiotem ochrony na podstawie prawa autorskiego jako utwory.

Co więc w takiej sytuacji oznacza „prawo do programu komputerowego”? Należy przez nie rozumieć uprawnienie do korzystania z programu komputerowego na podstawie licencji lub też uprawnienie z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. A zatem uprawniony z autorskich praw majątkowych, który dokonał transferu (przeniesienia praw autorskich majątkowych) lub uzyskał wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji na korzystanie z programu komputerowego, będzie mógł skorzystać z przywileju zapłaty niższego podatku od uzyskanych dochodów. Jest to bardzo dobra wiadomość dla graczy na rynku IT, którzy generują swoje dochody bądź w oparciu o wpływy z tytułu licencji bądź ze sprzedaży programów komputerowych (i przeniesienia autorskich praw majątkowych zarazem).

Należy pamiętać, że program komputerowy musi być wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Projekt ustawy wskazuje, że dochodem lub stratą z prawa do programu komputerowego jest dochód/strata:

  • z opłat/należności wynikających z umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe,
  • ze sprzedaży programu,
  • z prawa do programu komputerowego uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
  • z odszkodowania (związanego z prawem).

W celu skorzystania z dobrodziejstw IP Box, pomocne będzie przyjęcie jednolitej i czytelnej strategii wewnątrzkorporacyjnej dotyczącej zarządzania prawami własności intelektualnej, w tym w szczególności aspektów dotyczących programów komputerowych. Jest to szczególnie istotne nie tylko dla umożliwienia realizacji założeń wdrożenia IP Box, ale podniesienia jakości i pewności prawnej przedsiębiorców z branży IT.

Zgodnie z planem, nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone w życie od początku 2019 r. Natomiast przepisy przejściowe pozwolą skorzystać z IP BOX w odniesieniu do kosztów już poniesionych, jednak nie wcześniej niż po dniu 31.12.2012 r.