12 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do konsultacji podatkowych dotyczący preferencyjnego opodatkowania dochodów wynikających z praw własności intelektualnej – IP BOX. O ile podkreślono obowiązek rynkowego zachowania podczas ustalania dochodu dla celów IP BOX, to niestety projekt objaśnień nie referuje w sposób wystarczający do zagadnień z obszaru cen transferowych, które mogą przysparzać praktycznych problemów podczas korzystania z omawianej preferencji.

Co mówią objaśnienia ?

W wyjaśnieniach podkreślono obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej do rozliczeń z podmiotami powiązanymi. W szczególności:

  • Przy obliczaniu zmiennych składających się na wskaźnik nexus powinny być stosowane przepisy o cenach transferowych w szczególności w zakresie nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego oraz w zakresie nabycia kwalifikowanego IP od podmiotu powiązanego. Przykładowo, koszt nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotu powiązanego (tj. koszt wynagrodzenia podmiotu powiązanego za prace badawczo-rozwojowe) powinien być ustalony zgodnie z zasadą ceny rynkowej;
  • W celu wyliczenia wskaźnika nexus, w przypadku nabycia w drodze aportu przez podatnika wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu powiązanego, lub nabycia w drodze aportu przez podatnika kwalifikowanego IP od podmiotu powiązanego, należy przyjąć wartość aportu, na jaką zgodziłyby się podmioty niepowiązane (wyliczoną zgodnie z zasadą ceny rynkowej);
  • Dochód z kwalifikowanego IP „zawarty” w cenie danego towaru winien być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej (zgodnie z przepisami art. 11c ustawy o CIT). Przez odpowiednie stosowanie zasad cen transferowych do obliczania dochodu z kwalifikowanego IP rozumie się również stosowanie metod weryfikacji cen transferowych oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie;
  • Zasady cen transferowych powinny być stosowane do ustalania pozostałych kategorii dochodu z kwalifikowanego IP, w przypadku, gdy dochód ten wynika z transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. dochodu z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych (zawartych z podmiotami powiązanymi), dotyczących kwalifikowanego IP, oraz dochodu ze sprzedaży kwalifikowanego IP (do podmiotów powiązanych). Powyższe wynika z ogólnych zasad dotyczących ustalania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Czego zabrakło w wyjaśnieniach ?

Niestety w opublikowanych objaśnieniach zabrakło wyjaśnień w zakresie obszaru, który jest najbardziej problematyczny dla podatników przy stosowaniu IP BOX. W szczególności chodzi o ustalenie dochodu z kwalifikowanego IP w cenie sprzedaży produktu lub usługi. Podczas konsultacji zgłaszana była potrzeba zaprezentowania przez MF przykładów liczbowych prezentujących prawidłowy sposób postępowania przez podatnika w przypadku konieczności ustalenia dochodu w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Brak wyjaśnień w tym zakresie niewątpliwie powoduje niepewność po stronie podatników. Niepewność ta jest spotęgowana również przez nowe przepisy dotyczące trudnych do wyceny wartości niematerialnych (§ 8 rozporządzenia MF z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), a w szczególności stosowania przez organy podatkowe danych ex post (tj. podczas weryfikacji transakcji, przedmiotem których są trudne do wyceny wartości niematerialne, organ podatkowy nie jest związany ograniczeniem wynikającym z zakazu wykorzystania okoliczności, w tym danych porównawczych, które nie mogły być znane stronom transakcji w dniu jej zawarcia).

Miejmy nadzieję, że kolejna odsłona objaśnień zostanie wzbogacona o praktyczne przykłady, które pomogą ograniczyć niepewność towarzyszącą stosowaniu nowych przepisów.