Na Portalu Podatkowym ( >>Formularze elektroniczne CIT ) został udostępniony nowy formularz TPR-C. Dla większości podatników oznacza to nowy obowiązek, z którym będą musieli się zmierzyć w 2020 roku.

Dla przypomnienia za rok podatkowy zaczynający się po 31 grudnia 2018 r. podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem) lub realizujące transakcje kontrolowane (objęte zwolnieniem z obowiązku dokumentacyjnego) przekazują Szefowi KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych (TPR). W konsekwencji, podatnicy mający rok podatkowy równy kalendarzowemu będą musieli złożyć formularz TPR za 2019 rok do końca września br.

Brak wywiązania się z powyższego obowiązku podlega karom wynikającym z kodeksu karno-skarbowego. W szczególności karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega osoba fizyczna, która nie złożyła Szefowi KAS informacji o cenach transferowych, albo złożyła ją po terminie lub złożyła nieprawdziwą informację (za rok 2020 kara grzywny może sięgać do 25 mln zł).

Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych i zawiera wiele szczegółowych informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz ich parametrach finansowych. Przykładowo, jeżeli metodą weryfikacji jest metoda marży transakcyjnej netto w wariancie porównania zewnętrznego należy wskazać wskaźnik finansowy i jego wartość dla kontrolowanej transakcji oraz przedział międzykwartylowy wynikający z analizy porównawczej. Więcej problemów z wypełnianiem formularza sprawią niewątpliwie transakcje, w stosunku do których podatnik przygotował analizę zgodności.

W stosunku do wersji testowej formularza najistotniejsze zmiany dotyczyły m.in.:

  • dodania pola tekstowego (3500 znaków), umożliwiającego (fakultatywnie) przekazanie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację;
  • umożliwienia wykazania korekty cen transferowych, niezależnie od typu (kodu) transakcji kontrolowanej;
  • wyodrębnienia w przypadku podatników zawierających wyłącznie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego – transakcji pożyczkowych, korzystających z uproszczenia typu safe harbour.

Niezależnie od powyższego warto wskazać, że na ostatnim Forum Cen Transferowych MF wskazało, że pracuje nad nową wersją formularza TPR, który zapewni jeszcze większe możliwości analityczne dla organów podatkowych. Zgodnie z zapowiedzią zmieniony formularz będzie obowiązywać za 2020 rok.

Dla większości podatników wypełnienie TPR za pierwszy rok będzie wyzwaniem, w szczególności w przypadku stosowania różnych metod weryfikacji cen transferowych. Warto już dziś podjąć próbę jego wypełnienia oraz przetestować, na ile może on zainteresować organy podatkowe.