Tak przynajmniej wynika z ustnego uzasadnienia wyroku NSA z ostatniego piątku, w którym sąd oceniał implikacje wypłaty odsetek w ramach umowy cash-poolingu na rzecz francuskiego agenta.

Spór pojawił się na tle interpretacji indywidualnej MF. Spółka przystąpiła w charakterze uczestnika do systemu zarządzania płynnością (cash-pooling). Jest to tzw. rzeczywisty cash-pooling, w którym dochodzi do realnych transferów pieniężnych pomiędzy kontami bankowymi uczestników systemu. We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy jest uprawniona do zwolnienia z podatku u źródła odsetek kapitalizowanych na rachunku francuskiego podmiotu zarządzającego środkami w ramach systemu (agenta), pod warunkiem posiadania jego certyfikatu rezydencji. Zauważyła przy tym, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Francją nie zawiera klauzuli „beneficial owner”.

W wydanej interpretacji MF zakwestionował stanowisko spółki. Podkreślił, iż kluczowe jest ustalenie, kto jest podatnikiem w odniesieniu do otrzymanych odsetek. Zdaniem organu w analizowanym przypadku ostatecznym właścicielem i podmiotem uprawnionym do odsetek (beneficial owner) jest uczestnik systemu cash-pooling. Rola agenta ogranicza się do zarządzania środkami pieniężnymi. Natomiast to uczestnicy systemu (a nie agent) mogą rzeczywiście korzystać z przywilejów prawa własności. Agent nie uzyskuje przychodu z odsetek w części, w jakiej są one wypłacane na rzecz pozostałych uczestników systemu. W konsekwencji agent nie jest osobą uprawnioną do odsetek. Zatem spółka nie może zwolnić z podatku u źródła odsetek kapitalizowanych na rachunku francuskiego agenta.

Podatnik uzyskał wprawdzie pozytywne rozstrzygnięcie na poziomie WSA, ale ostatecznie NSA rozstrzygnął spór na korzyść fiskusa. Podkreślił, że w pierwszej kolejności należy ustalić podatnika według przepisów krajowych, a dopiero później odwoływać się do stosownej umowy międzynarodowej. W konsekwencji, kwestię instytucji beneficial owner należy oceniać jako drugoplanową przy ocenie obowiązków spółki jako płatnika podatku dochodowego.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.