Aktualna opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej jest relatywnie niska. W ocenie resortu skłania to do postrzegania tej wizy jako łatwo dostępnego narzędzia w celu nielegalnej migracji do Polski i/lub strefy Schengen i zachęca do wykorzystywania wizy krajowej w celach innych niż deklarowane (np. pobytu/pracy w innych państwach Schengen).

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych został przygotowany w związku z potrzebą dostosowania wysokości opłaty za wydanie wizy krajowej do wyzwań w zakresie:

 1. utrzymania integralności i jakości procesu rozpatrywania wniosków wizowych;
 2. potrzeby przeciwdziałania wykorzystywania wizy jako narzędzia nielegalnej migracji;
 3. wzrostu kosztów funkcjonowania administracji.

Co przewiduje projekt?

 • podwyższenie opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (wiza D) do poziomu 135 euro (z obecnych 80 euro),
 • podwyższenie opłaty konsularnej za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie tej wizy do 80 euro.

Różna wysokość cen jest uzasadniona tym, że posiadacz wizy krajowej ma szerszy zakres przywilejów (np. dłuższy okres pobytu przy jednoczesnej możliwości podróży po strefie Schengen).

Wartość zwyżki opłaty zaprojektowano, aby z jednej strony nie ograniczyć dostępności wizy krajowej dla cudzoziemców planujących jej wykorzystanie w dobrej wierze, z drugiej strony, aby zniechęcać poszukujących taniego sposobu na pozyskanie tytułu do przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej w celach i na okres inny niż deklarowane lub chcących unikać przypisanej procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Polska na tle innych krajów

Część państw członkowskich, np. Finlandia i Dania (Czechy – w celu wykonywania pracy) nie wydaje wiz długoterminowych, a jedynie zezwolenia na pobyt.

Opłaty za wizy krajowe w państwach strefy Schengen:

 • Austria - 150 euro
 • Belgia - 180 euro
 • Czechy - 100 euro (nauka i podróże), 200 (działalność gospodarcza)
 • Francja - 99 euro
 • Hiszpania - 80 euro
 • Niemcy - 75 euro
 • Portugalia - 90 euro
 • Węgry - 110 euro
 • Włochy - 116 (zatrudnienie), 50 (studia)

Polska w ciągu trzech lat wydała blisko 2 miliony wiz pracowniczych (Eurostat).

Podwyższenie opłaty za wizę krajową ma ograniczyć rozpowszechnianą praktykę ubiegania się o nią w celu legalizacji (przedłużenia) pobytu w Polsce. W przypadku intencji pobytu przekraczającego rok, cudzoziemiec powinien będzie wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zmiana jest skorelowana z planowaną, w gronie państw Schengen w 2024 r., zwyżką opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (z 80 do 90 euro), podyktowaną zwiększającymi się kosztami obsługi administracyjnej procesu wizowego.

Planowana zmiana wpłynie na obywateli państw, w stosunku do których ma zastosowanie w praktyce pełna odpłatność za złożenie wniosku o wizę typu D, w szczególności Turcji i Indii, Nepalu, Uzbekistanu, Filipin, Kazachstanu, Bangladeszu, Gruzji, Azerbejdżanu.

Przyjęcie projektowanej wysokości opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz za ponowne rozpatrzenie wniosku wprowadzi rozróżnienie pomiędzy stawką opłaty za wydanie wizy krajowej, oraz wizy Schengen (dotychczas stawki opłat są utrzymywane na równym poziomie). Po zmianie opłata za wizę krajową będzie ustanowiona na poziomie 150% opłaty za wizę Schengen (opłata regulowana odrębnie, w gronie państw Schengen).

Plany na przyszłość i dochody budżetu państwa

Zmienione rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, tak zakłada projekt.

Projektowane rozporządzenie zakłada średnioroczny wzrost dochodów budżetu państwa o około 38 milionów złotych, przy założeniu utrzymania obecnej liczby wydawanych wiz krajowych co będzie miało pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych.

Zachęcamy do śledzenia dalszych informacji na temat proponowanych i nachodzących zmian.


Zobacz film: Zezwolenie na pobyt czasowy – know how

Czym jest karta pobytu? Kto może się o nią ubiegać? Jakie dokumenty są wymagane przy jej składaniu? Zapraszamy na film na temat zezwolenia na pobyt czasowy.