Tak orzekł w ostatnich dniach WSA w Warszawie. Zdaniem Sądu, fundusz inwestycyjny utworzony na podstawie przepisów prawa holenderskiego i funkcjonujący w formie tzw. „kooperatywy” (Cooperatief U.A.; dalej: Coop), nie będzie miał prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania CIT w przypadku inwestycji za pośrednictwem spółek osobowych.

W analizowanej strukturze, Coop był wspólnikiem luksemburskich spółek osobowych SCSp (Societe en Commandite Special), które z kolei inwestowały w Polsce za pośrednictwem spółek komandytowych (SpK). Z uwagi na transparentność tych podmiotów na gruncie podatków dochodowych, prowadzenie inwestycji przy wykorzystaniu spółek o takiej charakterystyce, zostało uznane przez Sąd za równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Coop.  Fakt ten przesądził o odmowie przez Sąd praw do zwolnienia z opodatkowania CIT. Zdaniem WSA w Warszawie, warunkiem do zastosowania tego zwolnienia jest zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych, nie zaś prowadzenie działalności gospodarczej.

To kolejne, w ostatnim czasie, rozstrzygnięcie sądu administracyjnego w tym temacie. I z tą samą tezą.

Źródło: Wyrok WSA z dnia 23 marca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 243/18).