W ostatnich dniach do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, przez które przebiegają linie energetyczne.

W obecnym stanie prawnym powstała wątpliwość czy w przypadku, gdy przez grunt przebiegają linie elektroenergetyczne, część gruntu znajdującą się pod liniami należy uznać za zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej. Kwestia ta jest niezmiernie istotna w przypadku gruntów rolnych i leśnych, od których płacony jest odpowiednio podatek rolny i leśny. W przypadku bowiem, gdy grunt taki (lub jego część) jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, powstaje pytanie czy podatnik traci możliwość uiszczania od niego podatku rolnego / leśnego (którego kwoty są stosunkowo niskie) i obowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości w maksymalnej stawce tj. dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej?

Gdyby uznać, że część gruntu przez którą przebiegają linie elektroenergetyczne zajęta jest na prowadzenie działalności gospodarczej, różnica w kwocie uiszczanego podatku może być dla podatnika bardzo znacząca, w szczególności w przypadku dużych nieruchomości, przez które przebiegają np. sieci wysokiego napięcia (400kV) o znacznej rozpiętości. W praktyce część gmin uznaje, że taka interpretacja przepisów jest prawidłowa, co doprowadziło do sporów z podatnikami.

Stanowiska korzystnego dla podatników coraz częściej nie podzielają jednak sądy administracyjne - na chwilę obecną wyraźnie zarysowała się już jednolita linia orzecznicza w tym względzie (np. wyroki NSA z 14 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 315/16, z 1 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 3714/14, z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1238/14) uznająca, że grunt nad którym przebiega infrastruktura elektroenergetyczna jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby zmienić ten stan rzecz ustawodawca postanowił doprecyzować w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, że:

  • gruntów przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej,
  • zajętych na pasy techniczne konieczne dla właściwej eksploatacji urządzeń, o których mowa w pkt 1, stanowiące grunt w najbliższym otoczeniu tych urządzeń, z którego korzystanie w dotychczasowy sposób zostało ograniczone w zakresie koniecznym dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,
  • zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane konieczne dla właściwej eksploatacji urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub gazowych, których szerokość została określona w odrębnych przepisach,

nie uważa się za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, chyba że jest na nich prowadzona inna działalność.

W ocenie ustawodawcy, taki zapis powinien wyjaśnić rozbieżności wynikające m.in. właśnie z ww. orzecznictwa sądów administracyjnych i doprowadzić do jasnej sytuacji, w której opisywane grunty bezsprzecznie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Czy tak się stanie? Na chwilę obecną trudno powiedzieć – istnieje bowiem ryzyko, że nowe przepisy będą jedynie stosowane do rozliczeń podatników składanych po wejściu w życie nowelizacji, natomiast za okresy przeszłe wciąż stosowana będzie niekorzystna dla nich, utrwalona już w orzecznictwie sądowym, interpretacja.

Etap: Sejm – skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.