WSA uznał, że gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z uzbrojeniem i uatrakcyjnieniem gruntów wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej. Wskazał przy tym, że mają one związek z czynnościami opodatkowanymi VAT[1].

Przebieg sprawy

Gmina złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej. We wniosku wskazała, że ponosić będzie wydatki na (i) przygotowanie inwestycji (stworzenie dokumentacji projektowej, promocję oraz nadzór), (ii) roboty budowlane w tym budowę infrastruktury drogowej zapewniającej komunikację z drogami zewnętrznymi oraz dojazd do poszczególnych działek zlokalizowanych w Strefie, ścieżki pieszo-rowerowej, placów postojowych, a także (iii) budowę infrastruktury sieciowej (m.in. kanalizacji, infrastruktury wodociągowej, sieci energetycznej i monitoringu) i (iv) budowę  budynku administracyjno-technicznego, (v) niwelację terenu, (vi) przebudowę urządzeń obcych. W ramach przedmiotowego projektu przewidziano sprzedaż działek w Strefie prywatnym inwestorom z wyjątkiem części przeznaczonej pod infrastrukturę towarzyszącą, w skład której wchodzi budynek administracyjno-techniczny, tereny przeznaczone pod drogi, ścieżki, parkingi, budynek administracyjny, a także istniejący zbiornik wodny.

Gmina podkreśliła, że celem inwestycji jest uatrakcyjnienie działek wchodzących w skład Strefy, co przełoży się na uzyskaną cenę z ich późniejszej sprzedaży. W konsekwencji Gmina zajęła stanowisko, zgodnie z którym przysługuje jej pełne prawo do odliczenia VAT od wszystkich faktur zakupowych dokumentujących poniesione wydatki.

Stanowisko organu interpretacyjnego

W wydanej interpretacji organ podatkowy odmówił JST prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z budową infrastruktury drogowej i infrastruktury sieciowej, niwelacją terenu oraz przebudową urządzeń obcych. DKIS wskazał bowiem, że powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna a korzystanie z niej nieodpłatne, natomiast samo jej wybudowanie jest realizacją zadań własnych nałożonych na gminę. Wydatki na przygotowanie inwestycji, jak stworzenie dokumentacji projektowej, promocję oraz nadzór – organ zaklasyfikował jako mające związek z całą inwestycją, zatem zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i nie podlegającymi opodatkowaniu VAT. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwać będzie jedynie w części.

Stanowisko WSA

WSA w Krakowie nie zgodził się ze stanowiskiem organu, w konsekwencji uchylił wydaną interpretację indywidualną. WSA w całości przyznał rację JST, wskazując, że ma ona prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z budową Strefy w pełnej wysokości. WSA uznał, że sprzedając poszczególne działki zlokalizowane w Strefie, gmina będzie występowała w charterze podatnika VAT, podkreślając jednocześnie, że we wniosku nie wskazano innego sposobu wykorzystania inwestycji niż do czynności opodatkowanych. Gmina bowiem planuje dokonać sprzedaży działek zlokalizowanych w Strefie, a wskazane wydatki ponosi w celu uatrakcyjnienia gruntów, co przełoży się na cenę uzyskaną z ich sprzedaży. Sąd podkreślił również, że wybudowanie infrastruktury towarzyszącej (budynku administracyjno-technicznego, sieci drogowej, infrastruktury sieciowej) jest funkcjonalnie związane z zaplanowaną sprzedażą działek, zatem tworzą z zaplanowaną sprzedażą działek jedno przedsięwzięcie. W konsekwencji również od tych wydatków Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, w związku z planowaną sprzedażą działek zlokalizowanych w Strefie.

Obserwując interpretacje indywidualne dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT przez  JST można odnieść wrażenie, że organy zapominają jakie przesłanki warunkują uznanie gminy za podatnika VAT i prezentują dość restrykcyjne podejście o charakterze profiskalnym. Nie inaczej jest i w omawianym wyroku. DKIS skupił się na tym, czy czynności podejmowane przez gminę znajdują się w katalogu jej zadań własnych i nie odniósł się do tego, czy działania przez nią podejmowane mają komercyjny charakter. Wyrok pokazuje, że warto jednak wyjść naprzeciw organowi i zawalczyć o jak największe odliczenie VAT – sądy administracyjne niejednokrotnie przychylają się do stanowisk JST w zakresie uatrakcyjniania przez nie terenów przeznaczonych na sprzedaż.


[1] Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 lutego 2021 r. sygn. I SA/Kr 1265/20.