1 lipca 2021 r., OCED ogłosiła oświadczenie 130 państw w sprawie globalnej reformy systemu podatkowego. 9 państw (m.in. Estonia, Węgry i Irlandia) wstrzymało się na ten moment z podpisaniem oświadczenia.

Kluczowe elementy reformy międzynarodowego opodatkowania

Utrzymane pozostaje założenie, iż reforma opodatkowania oparta będzie o dwa filary.

U podstaw filaru pierwszego leży zmiana zasad opodatkowania dochodów generowanych przez niektóre przedsiębiorstwa niezależnie od ich fizycznej obecności w danym kraju.

Zakresem filaru pierwszego mają być objęte międzynarodowe przedsiębiorstwa (MNE) o przychodach skonsolidowanych powyżej 20 mld USD, których dochodowość przekracza 10% (istotne zawężenie w stosunku do pierwotnie dyskutowanych 750 mln EUR). Wprost z zakresu tzw. Pillar 1 miałyby być wyłączone przedsiębiorstwa wydobywcze oraz regulowane przedsiębiorstwa finansowe.

Zasady działania filaru pierwszego oparte byłyby o koncepcję alokacji specyficznie kalkulowanej kwoty (tzw. Kwota A), do państwa źródła (Market Jurisdiction) w przypadku gdy MNE osiągałaby na jego terenie przychody przekraczające 1 mln EUR (nowe zasady Nexus) – szerzej o tym, co składać się ma na kwotę A pisaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu. W przypadku mniejszych jurysdykcji, których PKB nie przekracza 40 mld EUR, próg przychodowy ulegałby obniżeniu do 250 tys. EUR.

Odpowiednia część kwoty A (nadwyżka w wysokości 20-30% zysku rezydualnego przekraczającego wspomniany próg 10%), miałaby być alokowana do tego kraju, w którym usługi lub towary są ostatecznie konsumowane, przy czym szczegółowe wytyczne w zakresie „źródła” dla określonych transakcji mają zostać doprecyzowane.

Ostateczne wytyczne mają również zawierać mechanizmy dla zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (poprzez metodę kredytu lub zwolnienia), a także prewencyjne mechanizmy rozwiązywania sporów w zakresie ryzyka podwójnego opodatkowania kwoty A.

Zreformowane zasady opodatkowania miałyby zostać przyjęte na podstawie wielostronnego instrumentu (Multilateral Instrument) w 2022 roku i zacząć obowiązywać od 2023 roku, w zakresie alokacji Kwoty A.

Drugim kluczowym elementem reformy międzynarodowego opodatkowania ma być Filar II, składający się z kliku zasad.

Na tzw. podatek minimalny tj. GLoBE (Global anti-Base Erosion Rules), mają złożyć się dwie komplementarne zasady:

  1. Zasada „Włączenia” (Income Inclusion Rule - IIR), zgodnie z którą spółka dominująca, w swojej jurysdykcji opodatkowywałaby dodatkowo dochody swoich spółek zależnych, jeśli byłyby one opodatkowane niżej, niż podatek minimalny (tzw. top-up to minimum rate);
  2. Zasada dla „niedostatecznie opodatkowanych płatności” (Undertaxed Payment Rule – UTR) zgodnie z którą, konieczne byłoby w określonych przypadkach wyłączenie danych płatności z kosztów uzyskania przychodów.

Podatek minimalny w ramach mechanizmu GLoBE ma wynosić co najmniej 15%, należy przy tym pamiętać, że chodzi to efektywną stawkę podatkową kalkulowaną dla przedsiębiorstwa na poziomie danej jurysdykcji.

GLoBE ma dotyczyć międzynarodowych przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 750 mln EUR, jednak państwa, w których centralę ma międzynarodowe przedsiębiorstwo mogą postanowić o stosowaniu mechanizmu IIR nawet w przypadku, gdy jego przychody są poniżej wskazanego progu. Mechanizm GLoBE ma ponadto przewidywać tzw. substance carve-out, oparty o wysokość kosztów wynagrodzeń i aktywów trwałych. Jednocześnie, oświadczenie wskazuje, że intencją GLoBE jest ograniczony wpływ nowych zasad na przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą. Szczegóły w tym zakresie mają być dopracowywane przed październikiem 2021.

Przyjęcie zasad wynikających z GLoBE ma być dobrowolne, decydując się jednak na ich przyjęcie, dane państwo powinno je implementować w sposób wynikający z uzgodnień zaproponowanych przez OCED (Common Approach).

Integralną częścią Filaru 2 ma być też zasada „Podlegania opodatkowaniu” (Subject to Tax Rule – STTR), zgodnie z którą, państwo źródła miałoby możliwość nałożenia dodatkowego podatku u źródła na określone płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, które są w kraju odbiorcy płatności opodatkowane poniżej minimalnej nominalnej stawki. Mechanizm STTR miałby obejmować płatności odsetek, należności licencyjnych i niektórych zdefiniowanych płatności, które w kraju odbiorcy są opodatkowane według nominalnej stawki niższej niż 7,5%-9% (ostateczna wysokość ma być potwierdzona). Wysokość nałożonego w kraju źródła podatku ograniczona byłaby do różnicy w wysokości pomiędzy minimalną stawką i stawką nominalną. Zasada ta, mimo że wymieniona jako druga, efektywnie byłaby nadrzędna w stosunku do GLoBE, zapłacony podatek podlegałby odliczeniu w ramach zasad GLoBE.

Finał prac nad reformą międzynarodowego opodatkowania, w szczególności uzgodnienie kwestii spornych, zaplanowany jest na październik 2021.

WARTO DOCZYTAĆ: