Instytucja „niepodlegania” przepisom o cenach transferowych, pomimo że obowiązuje już od kilku lat, w ostatnim czasie zyskuje na popularności głównie za sprawą rozpowszechnienia regulacji przewidujących zwolnienia z obowiązku dokumentowania m.in. dla transakcji krajowych (szerzej o zwolnieniach dla transakcji krajowych można przeczytać w jednym z wpisów na naszym blogu).

Wzrost liczby wniosków o interpretacje dotyczących „niepodlegania” przepisom o cenach transferowych nie przekłada się jednak na zmianę stanowiska organów skarbowych, które w dalszym ciągu z rezerwą dopuszczają możliwość korzystania z tej regulacji.

Treść przepisów

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 11b Ustawy o CIT przepisy o cenach transferowych nie mają zastosowania dla transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Transakcje spełniające powyższą przesłankę nie podlegają zarówno obowiązkom wyznaczania / weryfikacji rynkowości cen, sporządzania dokumentacji cen transferowych, obowiązkowi przedłożenia dokumentacji na żądanie organów czy też raportowaniu w formularzu TP-R.

Interpretacja regulacji przez organ

Dotychczasowe stanowisko organów zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 18 marca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.502.2019.2.BD), dla podatnika będącego bankiem, który w ramach prowadzonej działalności obejmuje i następnie zbywa certyfikaty inwestycyjne emitowane przez różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w celu ich umorzenia.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zawiera szczegółowe przepisy regulujące sposób określenia ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych m.in. przez fundusz inwestycyjny zamknięty („FIZ”). W takich przypadkach cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika uznając, iż w takich przypadkach sposób ustalenia ceny wykupu (zbycia) certyfikatów inwestycyjnych został ściśle określony w ustawie, zatem taka transakcja nie będzie podlegać przepisom o cenach transferowych.

Jednakże w przypadku innych funduszy inwestycyjnych, tj. funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („FIZ AN”) czy funduszu sekurytyzacyjnego ustawa nie precyzuje sposobu określenia ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych, odwołując w tym zakresie do indywidualnych ustaleń statutów korporacyjnych funduszy. W takich sytuacjach możliwe jest oczywiście podporządkowanie się reżimowi ustawowemu poprzez wprowadzenie postanowień ustawowych do statutu, jednak cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych w dalszych ciągu będzie wynikać ze statusu nie zaś z ustawy, zatem transakcja będzie podlegać przepisom o cenach transferowych.

Konkluzja

Zwolnienie z obowiązków wynikających z Rozdziału 1a dotyczy tylko sytuacji, gdy cena bezpośrednio wynika z ustawy lub innych aktów normatywnych wydanych na jej podstawie. Sformułowanie „wydanych na ich podstawie aktów normatywnych” oznacza, że przepis ten odnosi się także do wydanych na podstawie ustawowej delegacji rozporządzeń.

Transakcje, w których cena ustalona jest w sposób wynikający ze statutu albo poprzez zastosowanie analogii ustawowej (gdy ich natura jest podobna do konkretnych typów transakcji wskazanych w ustawie lub innym akcie normatywnym) będą w dalszym ciągu podlegać przepisom o cenach transferowych. Podejście fiskusa jest konserwatywne i w przypadkach, w których zasady rozliczeń transakcji kontrolowanych nie wynikają wprost z przepisów, podatnicy powinni transakcje odpowiednio udokumentować mając na uwadze obowiązkowe (i obwarowane sankcjami z KKS) oświadczenia zarządu, odnośnie do kompletności dokumentacji local file i rynkowości transakcji w niej opisanych.

WARTO DOCZYTAĆ:

Cykl - Jak się przygotować do zamknięcia roku 2019? | #1 Strata stracie nierówna, czyli o zwolnieniach z obowiązków dokumentacyjnych