W zeszły czwartek odbyło się dziesiąte, jubileuszowe zdalne spotkanie Forum Cen Transferowych, które zgromadziło prawie 200 uczestników pod przewodnictwem prof. Marcina Jamrożego, Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. działania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze kontroli cen transferowych. Wskazano, że podczas kontroli TP najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły:

- korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (ponad 33%),

- restrukturyzacji działalności gospodarczej (20%),

- sprzedaży dóbr (18%),

- świadczenia usług (15%).

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią kontrole cen transferowych były kontynuowane w pierwszym półroczu 2020 roku (248 kontroli) i skutkowały doszacowaniem dochodu na poziomie 226 mln zł i zmniejszeniem straty o 222 mln zł.

Zwrócono również uwagę na ciągły rozwój merytoryczny pracowników KAS poprzez szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe. Ponadto pracownicy KAS wyposażeni są w narzędzia umożliwiające w sposób profesjonalny przeprowadzanie podstępowań kontrolnych, w tym dostęp do baz danych w zakresie transakcji usługowych, towarowych, licencyjnych i finansowych.

Podczas FCT omówiono również:

 • Rekomendacje Forum w zakresie doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej;
 • Rekomendacje Forum dotyczące opisu metody koszt plus;
 • Uwagi do projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych.

Ministerstwo Finansów przedstawiło również plany nowych uproszczeń w obszarze cen transferowych w zakresie:

 • rezygnacji z oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji TP (poprzez zintegrowanie oświadczenia z formularzem TPR),
 • wydłużenia do 14 dni obowiązku przedstawienia lokalnej dokumentacji TP (zamiast obecnie obowiązujących 7 dni),
 • braku warunku potwierdzenia korekty TP w rocznym zeznaniu,
 • braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji TP dla refaktury oraz transakcji finansowych korzystających z uproszczenia safe harbour.

W odpowiedzi na jedno z pytań przedstawiciele MF wskazali, że nie trwają prace nad kolejnym przedłużeniem terminów na przygotowanie dokumentacji TP oraz złożenie oświadczenia i TPR za 2019 rok (zatem dla większości podatników nadal aktualny jest koniec grudnia br.). Z kolei, jeśli chodzi o terminy w zakresie obowiązków za 2020 r. to ewentualne przedłużenie terminów będzie zależało od rozwoju sytuacji pandemicznej i będzie podążać za ewentualną zmianą terminów na złożenie zeznania rocznego i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Podczas dyskusji padły również pytania o uwzględnienia pomocy publicznej (pomocy z tarcz antycovidowych) przy kalkulacji cen transferowych. Padały pytania czy taka pomoc może obniżać bazę kosztową przy metodzie odkosztowej. Tu przedstawiciele MF wskazali na prace OECD w tym zakresie, które mogą zakończyć się do końca roku, ale bez własnych komentarzy w odniesieniu do tego, trudnego i pilnego zagadnienia.

Podczas posiedzenia Forum zapowiedziano powołanie nowych grup roboczych:

 • Grupa robocza nr. 10 ds. zagadnień wpływu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na ceny transferowe,
 • Grupa robocza nr. 11 ds. legislacyjnych,
 • Grupa robocza nr. 12 dot. transakcji jednostka-zakład,
 • Grupa robocza nr. 13 dot. zagadnień trudnych do wyceny wartości niematerialnych (tzw. HTVI),
 • Grupa robocza nr. 14 ds. transakcji finansowych.

Kolejne spotkanie FCT planowane jest na wiosnę 2021 roku.