Mimo że ustawa o fundacji rodzinnej została już ogłoszona i znajduje się obecnie w okresie vacatio legis, trwają obecnie prace legislacyjne nad zmianami do niej w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących modelu opodatkowania. Propozycje zmian zostały przez nas opisane we wcześniejszym artykule[1]. W piątek pojawiła się opinia senackiego Biura Legislacyjnego, która wskazuje na niekonstytucyjność przyjętego modelu przyjęcia poprawek.

Dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie

Przypomnijmy: zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej[2] zostały zaproponowane po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu, który skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt zmiany ustawy o obligacjach). W momencie wpływu projektu ustawy o obligacjach do Sejmu, nie zawierał on propozycji zmian w ustawie o fundacji rodzinnej.

W trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 1 marca 2023 r., do projektu zmiany ustawy o obligacjach zaproponowano dołączyć zmiany dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej, opisane przez nas we wcześniejszym wpisie na blogu. Zmiany te zostały uchwalone przez Sejm w dniu 9 marca 2023 r. i w konsekwencji przekazane do Senatu (dalej: zmiana ustawy o obligacjach).

Opinia senackiego Biura Legislacyjnego

W dniu 24 marca (piątek) senackie Biuro Legislacyjne wydało opinię w zakresie zmiany ustawy o obligacjach[3]. Opinia ta jest interesująca w zakresie, w jakim dotyczy zmian w ustawie o fundacji rodzinnej.

Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę na dokonanie w toku postępowania sejmowego zmian rozszerzających zakres projektu zmian ustawy o obligacjach. W związku z tym, w opinii Biuro Legislacyjne nastąpiła niezgodność propozycji zmian w ustawie o fundacji rodzinnej z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z naruszeniem zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach. Jak zostało podkreślone w opinii, w toku procesu legislacyjnego treść poprawki powinna pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy. Niezależnie od tego, czy proponowane poprawki są korzystne dla adresatów regulacji, nie mogą wychodzić poza zakres projektu ustawy.

W konsekwencji, Biuro Legislacyjne zaproponowało skreślenie z projektu ustawy o obligacjach wszystkich poprawek dotyczących ustawy o fundacji rodzinnej¸ które zostały zaproponowane przez Sejm.

Co dalej?

Opinia Biura Legislacyjnego Senatu nie przesądza o ostatecznym odrzuceniu zaproponowanych poprawek dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnej. Opinia ta zostanie zaprezentowana i rozpatrzona już we wtorek (28 marca 2023 r.) podczas senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która będzie rozpatrywać zmianę ustawy o obligacjach. Komisja ta będzie mogła zadecydować o dalszym kontynuowaniu prac także w zakresie zmian dotyczących fundacji rodzinnej mimo niekorzystnej opinii Biura Legislacyjnego. Czy komisja zdecyduje się na takie rozwiązanie – zobaczymy już we wtorek.

Warto przy tym wspomnieć, że najbliższe posiedzenie plenarne Senatu jest zaplanowane na środę 29 marca 2023 r., a w jego porządku obrad znajduje się rozpatrzenie zmiany ustawy o obligacjach. Ostateczna decyzja co do tego, czy na etapie prac senackich poprawki dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej zostaną utrzymane w brzmieniu proponowanym przez Sejm – będzie należała do Senatu.

Będziemy na bieżąco informować o przebiegu tego procesu.


[1] CRIDO | BLOG | Fundacja rodzinna – nowe propozycje podatkowe do ustawy

[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326).

[3] Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939) wydana przez Kancelarię Senatu – Biuro Legislacyjne.