Zgodnie z delegacją zawartą w art. 23s ust. 4 Ustawy o PIT oraz art. 11g ust. 4 Ustawy o CIT, w dniu 21 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał nowe obwieszczenie aktualizujące warunki, jakie musi spełnić podatnik chcący zastosować uproszczenie safe harbour dla transakcji finansowania (pożyczki, kredyty, obligacje).

Zmiany stóp bazowych wynikające z wygaszania rodziny wskaźników referencyjnych LIBOR

Najistotniejszą zmianą jest wskazanie nowych 3-miesięcznych bazowych stóp procentowych w przypadku walut dolar amerykański, funt brytyjski i frank szwajcarski. Zmiana wynika z wygaszania wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR, o czym informowaliśmy również w naszych poprzednich wpisach (link, link).

Minister Finansów uwzględnił ubiegłoroczne komunikaty m.in. Rady Stabilności Finansowej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i określił nowe wskaźniki referencyjne. W miejsce stóp LIBOR odpowiednich dla danej waluty wskazano:

  • SARON – zastępujący LIBOR dla franka szwajcarskiego;
  • SOFR – zastępujący LIBOR dla dolara amerykańskiego,
  • SONIA – zastępujący LIBOR dla funta brytyjskiego.

Jednocześnie, w przypadku finansowania w dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich wskazano, że dla finansowań udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. bazową stopą procentową mogą być odpowiednio 3-miesięczne LIBOR USD oraz LIBOR GBP.

O ile LIBOR dla funta brytyjskiego będzie dalej publikowany, to będzie opracowywany w oparciu o syntetyczną metodę kalkulacji, a więc znacząco straci na reprezentatywności. W przypadku LIBOR dla dolara amerykańskiego, straci on reprezentatywność 30 czerwca 2023 r. i od 1 stycznia 2022 r. zawieranie nowych umów opartych o ten wskaźnik nie jest zalecane.

Zmiana wysokości marży pożyczkobiorcy

Poza wyżej wymienionymi zmianami obwieszczenie zmieniło również maksymalny poziom marży pożyczkobiorcy, która dotychczas wynosiła 2,3% a od 2022 r. wynosić będzie maksymalnie 2,8%. Marża z perspektywy pożyczkodawcy pozostała na niezmienionym poziomie minimum 2,0%.

W uzasadnieniu do obwieszczenia Minister Finansów argumentuje podwyższenie marży pożyczkobiorcy w następujący sposób:

  • Podtrzymano zaostrzone kryteria polityki kredytowej dla przedsiębiorstw,
  • W świetle zwiększonej niepewności związanej z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami dla polskiej gospodarki uelastyczniono mechanizm safe harbour
  • Poszerzenie zastosowania safe harbour ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjno-biurokratycznych podatników.

Źródła: