O koncepcji exit tax – czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych pisaliśmy wcześniej na naszym blogu.

Wczoraj pojawiły się zmiany w projekcie ustawy, która wprowadza Exit tax. Najważniejsze z nich to:

  1. podniesienie wartości majątku który będzie powodował konieczność zapłaty podatku z 2 000 000 zł do 4 000 000 zł. Przy czym nowy limit ma być liczony łącznie dla wszystkich składników przenoszonego majątku lub obejmować całość tzw. majątku osobistego (ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych) w przypadku zmiany rezydencji podatnika. Limit będzie wspólny dla małżonków.
  2. wprowadzenie przepisu umożliwiającego wystąpienie przez podatnika o zwrot uprzednio zapłaconego exit tax. Podatnik będzie mógł otrzymać zwrot podatku jeżeli:
    • w okresie 5 lat liczonych od końca miesiąca, w którym przeniósł składnik majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeniósł go ponownie na terytorium Rzeczypospolitej. Zwrot będzie dotyczył podatku zapłaconego na tym składniku lub
    • w okresie 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym zmienił rezydencję podatkową, ponownie stanie się rezydentem podatkowym w Polsce.

Ta druga zmiana jest bardzo istotna. W pierwotnej wersji przepisów mogło dojść do podwójnego opodatkowania u osób przenoszących majątek z Polski a potem do Polski czy też osób które wyjechały z Polski a następnie wróciły, zaś w międzyczasie nie sprzedały składników majątku podlegających opodatkowaniu. Niestety jeśli 5 letni okres zostanie przekroczony problem podwójnego opodatkowania może nadal wystąpić.

Projekt nadal jest na etapie prac Rządu. O dalszych zmianach będziemy Państwa informować.