Dla celów zastosowania IP Box wystarczy przygotować ewidencję na potrzeby rocznego rozliczenia. Nie ma potrzeby prowadzenia jej na bieżąco. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: „WSA w Gorzowie”) z dnia 30 lipca 2020 r., sygn. I SA/Go 115/20.

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: „kwalifikowane IP”) 5% stawką podatku dochodowego. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i osiąganie dochodów z kwalifikowanego IP jest konieczne do skorzystania z tej preferencji, jednak niewystarczające. Podatnicy muszą spełniać także wymogi formalne, jak wyodrębnienie każdego kwalifikowanego IP, przychodów i kosztów oraz dochodu (straty) przypadającego na każde kwalifikowane IP. Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów dokonują tego wyszczególnienia w odrębnej ewidencji, której zasady prowadzenia w praktyce są sporne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) w wielu wydanych do tej pory interpretacjach indywidualnych prezentuje stanowisko, zgodnie z którym podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji „na bieżąco”. W konsekwencji, zastosowanie IP Box powinno być możliwe począwszy od miesiąca, od którego podatnik rejestruje przychody i koszty związane z kwalifikowanym IP zgodnie z przepisami. Dyrektor KIS wskazuje, że za miesiące, dla których nie była prowadzona taka ewidencja, skorzystanie z preferencji nie jest możliwe.

Tę negatywną passę przełamał WSA w Gorzowie wskazując, że przepisy ustawy nie wymagają wprost od podatnika prowadzenia takiej ewidencji na bieżąco. Dodatkowo podatnicy chcący skorzystać z IP Box za 2019 r. mieli znaczne trudności ze prowadzeniem ewidencji od 1 stycznia 2019 r. To wynikało chociażby z tego, że wytyczne w zakresie działania regulacji i rozliczania IP Box, w tym zasad prowadzenia ewidencji na jej potrzeby, pojawiły się dopiero w połowie roku (tj. Objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box).

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny i na tę chwilę nie jest znane jego uzasadnienie pisemne. Argumentacja WSA w Gorzowie jest rozsądna. Czy przemówi do organów podatkowych? Miejmy nadzieję, że tak, choć biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia dotyczące sporów w zakresie rozliczeń z tytułu Ulgi B+R nie możemy mieć pewności (np. kwestia możliwości rozliczania w ramach Ulgi B+R wynagrodzeń pracowników przebywających na urlopach bądź zwolnieniach chorobowych – Dyrektor KIS wciąż neguje taką możliwość, pomimo, że Wojewódzkie Sądy Administracyjne jednoznacznie ją potwierdzają).

Jeżeli wyrok się uprawomocni, a inne Wojewódzkie Sądy Administracyjne będą podtrzymywać to pozytywne dla podatników stanowisko, otworzy to furtkę dla rozliczenia IP Box poprzez korektę za 2019 r. przez podatników, którzy zrezygnowali z tej preferencji z uwagi na brak prowadzenia odrębnej ewidencji od początku komercjalizacji kwalifikowanych IP.