Prawidłowa ewidencji dla celów IP Box to ewidencja, na podstawie której można ustalić podstawę opodatkowania. Nie trzeba jej natomiast prowadzić na bieżąco – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 30 lipca 20202 r. sygn. I SA/Go 115/20 („WSA w Gorzowie”), o którego wydaniu informowaliśmy w połowie sierpnia.

Przypomnijmy, że w komentowanej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) odmówił podatnikowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (programiście) prawa do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego z tytułu IP Box do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej („kwalifikowane IP”) w postaci oprogramowania komputerowego. Powodem decyzji był brak prowadzenia przez podatnika odrębnej ewidencji IP Box dla kwalifikowanych IP na bieżąco.

Generalnie prowadzenie odrębnej ewidencji IP Box dla kwalifikowanych IP (pozwalającej na przypisanie kwalifikowanym IP przychodów i kosztów podatkowych, które w konsekwencji pozwalają na obliczenie dochodu lub straty podatkowej) jest jednym z warunków zastosowania tego preferencyjnego opodatkowania. Co prawda, wnioskodawca twierdził, że przygotuje taką ewidencję na potrzeby finalnego rozliczenia, ale zdaniem Dyrektora KIS, skoro nie robił tego na bieżąco, to nie będzie mógł skorzystać z IP Box.

Z takim uzasadnieniem nie zgodził się WSA w Gorzowie. Zdaniem sądu, jeżeli odrębna ewidencja IP Box umożliwi sporządzenie w terminie zeznania podatkowego, to nie można jej uznać za prowadzoną w sposób nieprawidłowy oraz niespełniającą ustawowych przesłanek. Najistotniejszym elementem tej ewidencji jest sprawdzalność i prawidłowość informacji w niej zawartych, umożliwiających obliczenie dochodu (straty) z kwalifikowanych IP podlegających pod opodatkowanie zgodnie z IP Box.

Istotą przedmiotowej ewidencji jest możliwość prawidłowego określenia podstawy opodatkowania stawą 5%. Z ewidencji tej powinno wynikać przypisanie kosztów prowadzonej działalności na poszczególne źródła przychodów. Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty, tak aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączą sumę przychodów i kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%. (….). Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia, należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty” – argumentował WSA w Gorzowie. Podkreślił tym samym, że ustawy o podatkach dochodowych nie wymagają od podatników prowadzenia tej ewidencji na bieżąco.

Jednocześnie zaznaczył też, że stosowanie IP Box przez podatników w pierwszym roku jego obowiązywania było utrudnione, a to dlatego, że Objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej („Objaśnienia MF dotyczących IP Box”) zostały wydane w połowie roku, co wiązało się z tym, że niektórzy podatnicy dopiero w tym terminie dowiedzieli się o możliwości i zasadach stosowania ulgi IP Box.

Oprócz WSA w Gorzowie Wielkopolskim, po stronie podatników w podobnej sprawie opowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Wr 170/20, sąd ten stwierdził, że nie budzi wątpliwości, że prowadzenie ewidencji jest konieczne do skorzystania z IP Box. Natomiast uznanie, iż ewidencja powinna być sporządzona na bieżąco i konieczne jest jej prowadzenie przed skorzystaniem z uprawnienia, jest błędna. Pisemne uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu nie zostało jeszcze opublikowane (można się go spodziewać pod koniec września br.).

Oba wyroki są na tę chwilę nieprawomocne. Niemniej argumentacja WSA w Gliwicach jest naszym zdaniem zasadna, a przede wszystkim oparta o literalne brzmienie przepisów dotyczących IP Box. Znajduje również potwierdzenie w Objaśnieniach MF dotyczących IP Box.

Z naszej strony pragniemy jeszcze nadmienić, że IP Box jest preferencją roczną, z której korzysta się i wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym (wyjątkowo, w przypadku kwalifikowanych IP służących przeciwdziałaniu COVID-19, istnieje możliwość skorzystania z IP Box już na moment płatności zaliczek na podatek dochodowy). Można zatem powiedzieć, że w rzeczywistości, tylko jeżeli kwalifikowane IP służy przeciwdziałaniu COVID-19, podatnicy będą potrzebować odrębnej ewidencji IP Box na bieżąco.

Nawet jeżeli Dyrektor KIS zaskarży przedmiotowy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to liczymy na to, że argumentacja WSA w Gorzowie zostanie podtrzymana.

Wyrok ten otwiera furtkę dla wielu podatników, którzy ze względu na wskazane powyżej negatywne stanowisko Dyrektora KIS nie zdecydowali się na rozliczenie IP Box za ubiegły rok. Warto zatem ponownie przeanalizować swój potencjał do skorzystania z tej zachęty podatkowej za ubiegły rok. Jeżeli potencjał okaże się znaczący, można teraz stworzyć odrębną ewidencję, o której mowa powyżej, a w dalszej kolejności złożyć korektę zeznania rocznego i rozliczyć IP Box.

Warto doczytać:

Ewidencji IP Box jednak nie trzeba prowadzić na bieżąco – wyrok WSA