W marcu br. EU Joint Transfer Pricing Forum (organ doradczy Komisji Europejskiej ds. cen transferowych) opublikował raport dotyczący zastosowania metody podziału zysku w UE (dalej: Raport).

Raport JTPF referuje do opracowania powstałego na forum OECD w ramach inicjatywy BEPS – Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method z czerwca 2018 roku wyjaśniającego i znacząco rozszerzającego Wytyczne OECD w zakresie stosowania metody podziału zysku. Raport ten stanowi swojego rodzaju instrukcję i uzupełnienie do opracowania OECD wskazując na kluczowe założenia i praktyczne aspekty zastosowania metody podziału zysku w UE.

Raport JTPF przedstawia ogólne informacje o metodzie podziału zysku (w tym kiedy i jak ją stosować) oraz rezultat prac JTPF nad praktycznymi wątpliwościami mogącymi pojawić się przy zastosowaniu tej metody. W szczególności Raport stanowi wypracowanie wspólnego podejścia w zakresie problematyki wskazanej w Wytycznych OECD dotyczącej m.in. interpretacji unikalnych i wartościowych aktywów niematerialnych; rozróżnienia pojęć: „unikatowy” a „wartościowy”; podejścia do uznania wkładu stron transakcji za „wartościowy” w przypadku niezrealizowania korzyści ekonomicznych czy podejścia w zakresie rozróżnienia stopnia zintegrowania biznesu. W Raporcie przedstawiono również przykłady zastosowania metody podziału zysku oraz propozycje możliwych do zastosowania kategorii splitting factors wraz z analizą ich zastosowania, a także analizą ich zalet i wad.

Na potrzeby przygotowania Raportu została przeprowadzona ankieta wśród członków JTPF w celu analizy ich doświadczenia w praktycznym zastosowaniu analizowanej metody. Wyniki tej ankiety wskazują, że metoda podziału zysku nie jest często stosowaną metodą. Nie jest również możliwe stwierdzenie, że metoda ta jest charakterystyczna dla którejś z branż. Natomiast, gdy już zostaje ona zastosowana, wówczas ma to miejsce najczęściej w kontekście procedury APA.

Opracowanie JTPF wskazuje, że w przyszłości metoda podziału zysku może zyskać na znaczeniu ze względu na pojawianie się nowych modeli biznesowych. W szczególności metoda ta jest preferowana przez Komisję Europejską jako metoda alokacji zysku w gospodarce cyfrowej.

Prace JTPF dotyczące zastosowania metody podziału zysku należy ocenić pozytywnie. Raport można traktować jako uzupełnienie prac OECD oraz instrukcję pomocną do praktycznego zastosowania tej metody. Niemniej, z uwagi na złożoność metody oraz wątpliwości związane z jej stosowaniem zasadnym wydawałoby się dalsze monitorowanie praktycznego jej stosowania w celu opracowania dalszych rekomendacji co do jej zastosowania.

Źródło: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_the_application_of_the_profit_split_method_within_the_eu_en.pdf