UDT (uproszczony dokument towarzyszący) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Przy tej okazji spodziewane jest wprowadzenie instytucji uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego.

Skomputeryzowanie procedur

Do tej pory, przemieszczenia w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz alkoholu etylowego całkowicie skażonego, odbywały się na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT).

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o podatku akcyzowym[1], wyroby te mają być przemieszczane za pomocą systemu komputerowego EMCS, na podstawie uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), który zastąpi ww. uproszczony dokument towarzyszący.

W jak najszerszym zakresie wykorzystano istniejące przepisy dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (PZPA), w tym dotyczących raportu odbioru i dokumentu zastępującego raport odbioru, stąd też podmiotom wykorzystującym, w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokumenty e-AD, e-DD i system EMCS, będzie znacznie łatwiej dostosować się do planowanych zmian. Z kolei podmioty, które do tej pory nie korzystały z PZPA i stosowały jedynie uproszczony dokument towarzyszący, powinny nie zwlekać z zaplanowaniem procesu dostosowania się do zmian, ponieważ może on okazać się czasochłonny.

Uprawniony odbiorca i uprawniony wysyłający

Planowana informatyzacja przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego (w celach handlowych), powoduje także konieczność pojawienia się nowych statusów podmiotów gospodarczych.

Nowe statusy to uprawniony odbiorca i uprawniony wysyłający. W odniesieniu do obydwu statusów ich celem jest odpowiednio odbiór/wysyłka wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podmiotem o statusie uprawnionego odbiorcy/wysyłającego może być prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca lub zarejestrowany wysyłający.

Wszystkie podmioty, które będą chciały korzystać ze statusu uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego będą musiały uzyskać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy lub numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego, który będzie wydawany przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej na wniosek podmiotu złożony przez PUESC. Wnioski te, obok danych dotyczących podmiotu, będą musiały określać rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane lub wysyłane wewnątrzwspólnotowo, a także wskazywać właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

Co ważne, obowiązek wystąpienia z takim wnioskiem obejmie także podmioty posiadające już numer akcyzowy składu podatkowego, zarejestrowanego odbiorcy, czy zarejestrowanego wysyłającego.

Kiedy nastąpi zmiana?

Stosowanie e-SAD dla przemieszczeń wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz nowe obowiązki związane z elektronizacją tych przemieszczeń, mają wejść w życie z dniem 13 lutego 2023 r.


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348450

Najbliższe wydarzenia: