Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny wypowiedział się na temat możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów w kontekście przepisów ustawy o PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., tym razem w odniesieniu do działalności twórczej w zakresie programów komputerowych.

Pracownicy Spółki, zajmujący się programami komputerowymi, poza tworzeniem kodu źródłowego, byli także odpowiedzialni za: sporządzenie specyfikacji testowych, przygotowanie struktur danych systemów informatycznych oraz tworzenie dokumentacji technicznej (w tym specyfikację systemu).

Co prawda organ podatkowy w wydanej interpretacji nie wypowiedział się, jak rozumieć wyrażenie „program komputerowy”, nie mniej jednak wskazał, że za utwór może zostać uznany „element programu komputerowego. Dyrektor KIS w innej interpretacji podatkowej z tego roku uznał, że za działalność twórczą w zakresie programów komputerowych należy uznać: „nie tylko kody źródłowe programów komputerowych (…) lecz także opisy koncepcji, analizy, specyfikacje, instrukcje, propozycje rozwiązań architektonicznych, systemowych niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z tworzeniem takiego programu, a także utwory połączone z programem komputerowym (np. utwory audiowizualne), podręczniki użytkownika, czy też interfejsy użytkownika”. Wobec powyższego należy przyjąć, że organy podatkowe prezentują na dzień dzisiejszy relatywnie szeroką definicję omawianego sformułowania.

Ponadto, niezmienne pozostają przesłanki, po spełnieniu których pracodawca będzie uprawniony do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, tj.:

  • wynik pracy wykonywanej przez pracownika spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: UPAPP),
  • pracownik jest twórcą w rozumieniu UPAPP i uzyskiwanie przychodu wynika z korzystania przez niego z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,
  • stosunek prawny łączący pracownika i pracodawcę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi za część związaną z korzystaniem lub rozporządzaniem prawami autorskimi i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych,
  • prowadzona jest stosowna dokumentacja, np. szczegółowa ewidencja utworów, do których zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe, a także,
  • przychody uzyskane przez pracownika muszą być otrzymane z jednego rodzaju działalności z zamkniętego katalogu wskazanego w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

Organy podatkowe w najnowszych interpretacjach podatkowych (wydawanych na kanwie nowych przepisów) zawierają ogólną i szeroką propozycję wyjaśnienia sformułowania użytego w ustawie o PIT. Nie mniej jednak miejmy nadzieję, że utrzyma się tendencja prezentowania przez organy podatkowe pomocniczych definicji w odpowiedzi na pytania wnioskodawców.