Już dwa lata mijają od momentu, w którym informowaliśmy na blogu o coraz wyraźniej stabilizującym się poglądzie NSA, który pozwala cyklicznie realizowane dostawy towarów na rzecz kontrahenta, rozliczane w określonych przedziałach czasu, rozliczać dla VAT w jednym momencie – w ostatnim dniu ustalonego okresu rozliczeniowego, wystawiając jedną fakturę i podając jedną datę sprzedaży dla wszystkich dostaw. Czy coś od tego czasu się zmieniło?

Przez lata zapadały kolejne pozytywne dla podatników rozstrzygnięcia. Ostatnio, 4 sierpnia 2020 r., NSA w orzeczeniu o sygn. I FSK 1848/17 ponownie potwierdził, że art. 19a ust. 4 Ustawy o VAT ma zastosowanie do powtarzalnych dostaw, wskazując w ustnym uzasadnieniu, że „Istotą więc pojęcia „dostawa świadczona w sposób ciągły” jest nie sam charakter dostawy, lecz sposób w jaki jest ona realizowana, co znaczy: cyklicznie na przestrzeni jakiegoś okresu, co wyrażać ma ciągłość świadczeń składających się na tę dostawę”.

Kolejne sprawy rozstrzygane przez sądy administracyjne sprawiają wrażenie, że administracja podatkowa bronić będzie swojego restrykcyjnego podejścia. Nic bardziej mylnego!

W interpretacji o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.188.2020.1.KSI wydanej na wniosek podatnika 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor KIS stwierdził, że „stan faktyczny i zdarzenie przyszłe wskazane we wniosku, z którego wynika, że Wnioskodawca zawiera z kontrahentami umowy handlowe mające za przedmiot realizację więcej niż jednej dostawy towarów, co polega na powtarzających się dostawach częściowych, dla których ustalane są okresy rozliczeniowe tygodniowe, dekadowe lub miesięczne, odpowiada dyspozycji przepisu art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy”. Co ważne, sprawa rozpatrzona pozytywnie nie „wróciła” z NSA, a była bezpośrednim rozstrzygnięciem na złożony przez podatnika wniosek.

Zawieranie umów długoterminowych / ramowych w kontekście momentu rozliczania VAT, sposobu fakturowania i kursu walutowego do ujęcia ma więc szansę przestać budzić kontrowersje.

WARTO DOCZYTAĆ:

Dostawy „ciągłe” – czy organy pozwolą podatnikom na uproszczenia?