Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2017 roku, spółka komunalna nie jest obowiązana do udokumentowania transakcji zawieranych z gminą, będącą jej jedynym udziałowcem, w zakresie transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami rady gminy[1].

Interpretacja została wydana na wniosek podatnika (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), której jedynym udziałowcem jest Gmina. Gmina poprzez spółkę wykonuje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym pomiędzy Gminą a Spółką dochodzi do różnego rodzaju transakcji, w tym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, których charakter nasuwa wątpliwości co do objęcia ich obowiązkiem dokumentacyjnym.

Organ w wydanej interpretacji zgodził się ze stanowiskiem Spółki, w zakresie tego, że jest ona zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym – Gminą. Jednakże Spółka, zdaniem organu, prawidłowo nie uwzględnia w limicie, po przekroczeniu którego ciąży na Spółce obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami Rady Gminy.

Organ, w ślad za argumentacją Spółki, potwierdził, iż ceny stosowane przez Spółkę w transakcjach sprzedaży usług z zakresu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz Gminy oraz wysokość dopłaty Gminy do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Powyższe taryfy podlegają bowiem zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.

Skoro bowiem w transakcjach z zakresu dostaw wody i odprowadzania ścieków pomiędzy Spółką a Gminą nie dochodzi do ustalania warunków odmiennych niż te, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty albowiem ceny stosowane przez Spółkę w tych transakcjach wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych to Spółka nie jest obowiązana do dokumentowania tych konkretnych transakcji w sposób wskazany w art. 9a u.p.d.o.p.

Analogicznie, należy wnioskować, iż z obowiązku dokumentacyjnego wyłączone są również inne transakcje realizowane przez spółki komunalne / zakłady budżetowe na rzecz gminy w ramach wykonywanych przez nie zadań własnych, których ceny wynikają z ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, np.:

  1. dostawa wody i odbiór ścieków – ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  2. dostawa ciepła – ustawa z 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne,
  3. pobieranie prowizji za inkaso opłaty targowej – ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  4. usługa zarządzania cmentarzem komunalnym – ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Powyższa zasada wynika wprost z art. 9a ust. 3d u.p.d.o.p., zgodnie z którym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie ma zastosowania do transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Konsekwentne na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2014 poz. 1186), w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, organy nie mają możliwości oszacowania dochodu na innym poziomie.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż spółka komunalna będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeśli wartość innych transakcji, dla których cena nie jest regulowana przez ustawę lub wydany na jej podstawie akt prawny, przekroczy limit, obligujący do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Powyższe zasady mają także zastosowanie do przepisu art. 9a u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 lipca 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.97.2017.1.AW