Jak informowaliśmy we wtorkowym wpisie, trwają prace legislacyjne obejmujące swym zakresem m. in. zliberalizowanie obowiązków dokumentacyjnych dla tak zwanych transakcji rajowych.

Prace nabierają oczekiwanego - a wręcz biorąc pod uwagę kalendarz - wymaganego tempa i w dniu 25 sierpnia br. projekt został skierowany do Sejmu. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany w wybranych jednostkach redakcyjnych przepisów z zakresu cen transferowych wraz z krótkim komentarzem opartym o treść uzasadnienia do procedowanej nowelizacji.

Zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla tak zwanych „pośrednich transakcji rajowych” (art. 11o ust. 1a i ust. 1b CIT)

Projekt przewiduje uchylenie przepisów art. 11o ust. 1a i ust. 1b CIT, zaś zgodnie z nowo projektowanym brzmieniem art. 11o ust. 1 CIT, do sporządzenia dokumentacji cen transferowych będą obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym siedzibę w „raju podatkowym”, lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy przekroczy odpowiedni próg materialny.

W świetle zatem projektowanych zmian, zniesiony zostanie obowiązek dokumentacyjny dla tak zwanych pośrednich transakcji rajowych, jednakże zgodnie z intencją projektodawcy:

(…) Przepis dotyczy bezpośrednich transakcji z podmiotem rajowym co nie oznacza automatycznie, że w przypadku transakcji zakupowych zapłata należności z tytułu takich transakcji musi trafiać bezpośrednio i wprost do kontrahenta w raju. Istotny jest natomiast fakt, iż transakcja jest przeprowadzana pomiędzy podmiotem krajowym a kontrahentem w raju podatkowym.

Podniesienie progów dokumentacyjnych dla tak zwanych „bezpośrednich” transakcji rajowych (art. 11k ust. 2a i art. 11o ust. 1 CIT).

W przypadku tak zwanych „bezpośrednich” transakcji rajowych próg dokumentacyjny wyniesie:

1) 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, lub

2) 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Wyżej wskazane progi materialności odnoszą się zarówno do transakcji z podmiotami niepowiązanymi (transakcja inna niż transakcja kontrolowana) oraz do transakcji kontrolowanych (realizowanych z podmiotami powiązanymi).

Oczywiście w odniesieniu do transakcji innych niż transakcja kontrolowana, projektodawca przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów art. 11k ust. 1 i 3–5, art. 11l, art. 11n pkt 3 i 6–8, art. 11q ust.1 oraz art. 11r CIT.

Obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej dla „bezpośrednich” transakcji rajowych (art. 11i CIT)

Zgodnie z projektowanymi zmianami, przepisy art. 11c i art. 11d CIT (zasada ceny rynkowej oraz metody weryfikacji cen transferowych), stosuje się odpowiednio do transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Oczywiście obowiązek stosowania się do zasady ceny rynkowej dotyczy również transakcji kontrolowanych (realizowanych z podmiotem powiązanym), w tym również gdy funkcjonuje on pod szkodliwą jurysdykcją podatkową.

Planowana retroaktywność wprowadzanych zmian (art. 24 Projektu ustawy)

Intencją projektodawcy jest, aby: (…) W przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem rajowym oraz z zakładem położonym w raju podatkowym nowelizowane przepisy stosowałoby się do tych transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. (co oznacza stosowanie tych przepisów do roku podatkowego 2021 oraz 2022).

Oczywiście będziemy na bieżąco informować o losach projektu i ostatecznym kształcie przepisów.