Z początkiem kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji ogólnej w zakresie definicji transakcji kontrolowanej (link). Biorąc pod uwagę regularnie pojawiające się wątpliwości podatników i pytania o to czy np. należy sporządzać dokumentację cen transferowych dla wypłaty dywidendy, interpretacja ogólna to krok w dobrą stronę.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o CIT / ustawy o PIT, transakcja kontrolowana to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Projekt interpretacji ogólnej wskazuje, że uznanie danego działania za transakcję kontrolowaną wymaga spełnienia łącznie trzech przesłanek:

  1. Działania muszą mieć charakter gospodarczy, tj. mieć cechy działalności gospodarczej (przy czym nie jest konieczne, aby podmiot prowadził działalność gospodarczą); cechy wskazane w projekcie to: (i) działalność w celu zarobkowym, (ii) działalność w ramach zorganizowanej struktury, (iii) działalność o charakterze niezależnym.
  2. Rzeczywiste zachowania stron – w celu określenia czy działanie jest transakcją kontrolowaną należy analizować faktyczne działania stron, a nie postanowienia umowne. Analiza powinna być przeprowadzona odrębnie z perspektywy każdego uczestnika.
  3. Warunki działań ustalone / narzucone w wyniku powiązań – do ustalenia czy mamy do czynienia z transakcją kontrolowaną nie ma znaczenia czy działania były realizowane zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Zwracamy uwagę, że projekt nie obejmuje kwestii nieodpłatnego świadczenia ani kwestii przypisywania dochodu do zakładu zagranicznego.

W projekcie interpretacji wskazano, że działania takie jak wypłata dywidendy, dopłaty oraz wypłata zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną na rzecz jej wspólników nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Uzasadniono to tym, że w takie zdarzenia/ warunki są kształtowane przepisami prawa i nie jest spełniona przesłanka, aby warunki były ustalone / narzucone w wyniku powiązań. Konsekwencją takiej interpretacji będzie choćby brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla ww. zdarzeń, co bez wątpienia ucieszy podatników.

Należy jednak wystrzegać się automatyzmu w korzystaniu ze wskazanych w projekcie ułatwień – zwracamy uwagę, że w najnowszym TPR za 2020 rok należy raportować transakcje dotyczące umów spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze.

Uwagi do projektu interpretacji ogólnej można zgłaszać do 30 kwietnia br.