MF opublikowało projekt ustawy zakładającej podawanie do publicznej wiadomości kluczowych danych podatkowych 4500 największych podatników CIT oraz wszystkich PGK.

W tym tygodniu do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o CIT, który przewiduje zniesienie tajemnicy skarbowej i upublicznianie niektórych danych z rocznych deklaracji CIT. Upubliczniane mają być dane 4,5 tys. podatników CIT o najwyższych przychodach oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych (PGK).

Publikowaniu mają podlegać następujące informacje:

  1. nazwa i NIP podatnika,
  2. rok podatkowy,
  3. kwoty przychodów, KUP, dochodu/straty, podstawy opodatkowania oraz należnego podatku.

Dodatkowo do publicznej wiadomości może również zostać podana efektowana stopa podatkowa (procentowy udział podatku należnego w zysku brutto ze sprawozdania finansowego).

Dane mają być publikowane corocznie do 30 września, rozpoczynając od 2018 r. W projekcie zaproponowano także, aby upublicznieniu podlegały dane podatników z deklaracji złożonych w latach ubiegłych – począwszy od zeznań dotyczących roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2011 r. Termin ten jest związany z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że rozpoczęcie upubliczniania danych podatkowych niektórych podatników podyktowane jest dbałością o interes społeczny i gospodarczy państwa, dotyczący m.in. w sytuacji, w której nieliczna grupa podatników CIT generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Jak podano w uzasadnieniu, oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności. Ministerstwo Finansów zwraca również uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują już w Danii i Szwecji.

Przy tej okazji warto także wspomnieć o niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz), który zapadł w sprawie związanej z podawaniem do publicznej wiadomości danych podatników. Wyrok ETPCz z 27 czerwca br. (skarga nr 931/13) dotyczył legalności udostępnienia przez gazetę z Finlandii informacji podatkowych o ponad milionie osób. W swoim wyroku ETPCz opowiedział się przeciwko masowemu publikowaniu informacji o podatnikach. Trybunał stwierdził również, że udostępnianie danych podatkowych w sposób nieograniczony jest przejawem nieuzasadnionej ciekawości. Co ciekawe, z kolei Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wcześniejszym wyroku w tej sprawie stwierdził, m.in. że masowe udostępnianie danych podatkowych jest dopuszczalne, jeżeli służy informowaniu społeczeństwa i stanowi wkład w debatę publiczną (95/46/EC).


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.