Gdy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) przyjmą wynagrodzenie w wartości odbiegającej od rynkowej na potrzeby zawieranych między sobą transakcji, fiskus będzie mógł je zakwestionować i określić przychód zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Dla przypomnienia podmioty tworzące PGK mogą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego. W ten sposób straty osiągane przez niektórych członków mogą być na bieżąco bilansowane z zyskami generowanymi przez innych członków grupy. Ponadto w praktyce można się spotkać z sytuacjami, gdy podmioty działające w ramach PGK dowolnie kształtują warunki transakcji dokonywanych między sobą. Jako uzasadnienie wskazywane jest wyłączenie stosowania w odniesieniu do podmiotów tworzących PGK regulacji w zakresie cen transferowych dotyczących doszacowywania dochodów przez organ podatkowy.

Tymczasem ostatnio ukształtowała się jednolita niekorzystna linia interpretacyjna zgodnie z którą fiskus ma możliwość szacowania przychodów w przypadku stosowania przez członków PGK nierynkowych cen na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ustawy o CIT. Stanowisko wyrażone w interpretacjach potwierdził także WSA we Wrocławiu w wyroku z 4 stycznia 2017 roku.

Zarówno w wydawanych interpretacjach, jak i wskazanym wyroku podkreślono, że:

  • PGK jest podatnikiem ustawy o CIT i musi stosować się do zawartych w niej przepisów.
  • W ustawie o CIT znajdują się przepisy szczególne dotyczące PGK, w tym zapis o wyłączeniu możliwości stosowania art. 11 ustawy o CIT tj. szacowania przez organ dochodu w przypadku stosowania przez członków PGK warunków nierynkowych w transakcjach zawieranych między sobą.
  • Przepisy szczególne dotyczące PGK stanowią katalog zamknięty.
  • Wszystkie inne przepisy ustawy o CIT, w tym przepisy stanowiące generalną zasadę odnoszącą się do ustalania podatkowej wartości wszelkich przychodów osiąganych przez podatników muszą być przez członków PGK przestrzegane.
  • Organy są zatem uprawnione do kwestionowania rozliczeń między członkami PGK na gruncie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT dotyczącego przychodów nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych oraz przepisów art. 14 dotyczącego przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych.

Należy zatem pamiętać, że rozliczenia pomiędzy członkami PGK nie muszą być traktowane przez organy jako całkowicie neutralne na gruncie ustawy o CIT, przez co ich dowolne kształtowanie, w oderwaniu od rynkowych wartości jest obarczone ryzykiem podatkowym. W konsekwencji, profiskalne podejście administracji podatkowej może prowadzić do sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Warto zatem wcześniej pomyśleć o wycenie lub analizie porównawczej, które będą pomocne przy ustaleniu prawidłowej wartości np. prawa majątkowego sprzedawanego między spółkami tworzącymi PGK.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.