Podatnicy, którzy zamierzają zrealizować nową inwestycję, mogą uzyskać tzw. decyzję o wsparciu, która umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego, dochodów osiągniętych z realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na pozór może wydawać się, że uzyskanie takiej decyzji wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie art. 11n ust. 1 lit. b Ustawy o CIT. Jednak w pewnych przypadkach, decyzje o wsparciu nie wyłączają spełnienia warunku, o którym mowa w powyższym przepisie, co potwierdził Dyrektor KIS w wydanej niespełna miesiąc temu interpretacji indywidualnej (0111-KDIB1-3.4010.675.2023.2.JKU).

Stan faktyczny

Wnioskodawca w związku z realizacją nowej inwestycji otrzymał decyzje o wsparciu. Zakres wniosku odnosił się do ustalenia, czy w transakcji zawieranej z podmiotem powiązanym, spełniony został warunek konieczny do zastosowania zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT.

Wobec spełnienia przez obie strony transakcji większości wymogów formalnych, wątpliwości dotyczyły jedynie kwestii korzystania z preferencji, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT.

Wnioskodawca wskazał, że w sytuacji gdyby przychody i koszty odnoszące się do indywidualnych decyzji nie podlegały sumowaniu, wynik osiągnięty w stosunku do jednej decyzji generowałby stratę, natomiast w przypadku drugiej decyzji – dochód. Spółka podkreśliła, iż wartości te nie są w żaden sposób indywidualnie odzwierciedlane w księgach. Wnioskodawca uznał przy tym, że uwzględniając łączny wynik na działalności objętej zwolnieniem, nie wygenerował dochodu podlegającego zwolnieniu.

Z uwagi na powyższe, Spółka stanęła na stanowisku, iż tak długo jak nie wygeneruje łącznie dochodu, który podlegałby zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT, transakcje kontrolowane mogą skorzystać z wyłączenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS podzielił zdanie Spółki, przypominając przy tym, iż tylko łączne spełnienie warunków określonych w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT przez podmioty powiązane będące stronami transakcji wyłącza konieczność sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy tymi podmiotami za rok podatkowy, w którym wskazane warunki zostały spełnione.

Jednym z takich warunków jest niekorzystanie przez żadną ze stron transakcji kontrolowanej ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT. Organ doprecyzował przy tym, iż posiadając dwie decyzje o wsparciu istnieje możliwość kumulacji przychodów oraz kosztów, a także wyliczania łącznego dochodu podlegającego zwolnieniu.

W konsekwencji powyższego, Spółka spełniła warunek konieczny do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, określony w art. 11n pkt 1 lit. b Ustawy o CIT z uwagi na fakt niekorzystania w danym roku ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT z powodu poniesionej straty.

Znaczenie interpretacji dla podatników

Opisywana interpretacja indywidualna jest korzystna dla podatników i potwierdza stanowisko, zgodnie z którym uzyskanie decyzji o wsparciu nie zawsze automatycznie oznacza brak możliwości skorzystania z wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11 n ust. 1 Ustawy o CIT.

Istotnym jest, aby w każdym przypadku przeanalizować spełnienie postawionych w niniejszym przepisie warunków – w szczególności, wykazanie w danym okresie dochodu podlegającego zwolnieniu z CIT. Co więcej, warto przypomnieć, że korzystanie ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, nie wyłącza konieczności złożenia formularza TPR i wykazania w nim zwolnionej transakcji.


Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 16 lutego 2024 roku sygn. 0111-KDIB1-3.4010.675.2023.2.JKU, link: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/578621


Zobacz film: Decyzja o wsparciu — postanowienia

Decyzja o wsparciu stanowi kluczową podstawę dla inwestora działającego na terenie PSI. Przedsiębiorca działający w ramach strefy powinien doskonale zrozumieć implikacje poszczególnych wymagań zawartych w decyzji, gdyż jest zobowiązany do ich rygorystycznego przestrzegania. Pełne zrozumienie tych aspektów ułatwi realizację projektu.