WSA w Gliwicach wskazał, że w sytuacji, gdy spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania terenów zielonych – nie występuje w roli podatnika VAT, a działa jako organ władzy[1].

Przebieg sprawy

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej wykonywania przez nią zadań własnych gminy, polegających na utrzymywaniu terenów zieleni miejskiej i zadrzewień. W złożonym wniosku spółka wskazała, że za wykonywanie określonych świadczeń otrzymuje od jednostki dopłaty, jednakże nie są to dopłaty ściśle związane z wyżej wspomnianymi usługami, a mające na celu jedynie pokrycie straty. Dodatkowo podkreśliła, że jej jedynym udziałowcem jest gmina. Spółka stanęła na stanowisku, zgodnie z którym ma ona prawo do odliczania VAT od faktur zakupu związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Spółka jednocześnie nie jest zobowiązana do wystawienia faktury sprzedaży z tytułu ponoszonych wydatków na rzecz gminy. Powyższe uprawnienia wynikają z faktu, iż spółka jest spółką kontrolowaną gminy i występuje jako jednostka organizacyjna gminy.

DKIS uznał stanowisko spółki w zakresie prawa do odliczenia VAT od otrzymanych faktur zakupu za prawidłowe, wskazując, iż zarówno gmina, jak i utworzona przez nią spółka prawa handlowego, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, działają w charakterze podatników VAT. Innego zdania był jednak w kwestii braku obowiązku wystawienia faktury z tytułu ponoszonych wydatków na rzecz gminy. Organ stwierdził, że z uwagi na to, że spółka wykonując zadania publiczne powierzone przez JST, działa w charakterze podatnika VAT, a wykonywane czynności spełniają definicję świadczenia usług, podlegają one opodatkowaniu – a w konsekwencji powinny być udokumentowane fakturą.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem DKIS i wniosła skargę. WSA także nie podzielił zdania organu i w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd uznał, że w analizowanej sprawie nie doszło do świadczenia opodatkowanego z tego względu, że środki finansowe, które otrzymuje spółka mają charakter kosztowy i nie można przyjąć, że stanowią one odpłatność za usługi. Ponadto WSA wskazał, że nie ulega wątpliwości, że działalność spółki prowadzona jest w charakterze władzy publicznej. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że przyjęcie, że spółka nie jest podatnikiem VAT z tytułu czynności utrzymania terenów zielonych nie narusza zasady neutralności, gdyż nie zakłóca w sposób znaczący konkurencji.

Powyższy wyrok stanowi kontynuację kształtującej się linii orzeczniczej, zgodnie z którą spółka, której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, może być uznana za podmiot prawa publicznego i wyłączona z VAT z tytułu wykonywania czynności określonych w odrębnych przepisach. Niemniej należy mieć na uwadze, że w podobnych sprawach organy podatkowe przyjmują odmienne stanowisko.

[1] Wyrok WSA z dnia 6 września 2021, sygn. I SA/Gl 827/21, orzeczenie nieprawomocne.

WSA w Gliwicach wskazał, że w sytuacji, gdy spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania terenów zielonych – nie występuje w roli podatnika VAT, a działa jako organ władzy[1].

Przebieg sprawy

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej wykonywania przez nią zadań własnych gminy, polegających na utrzymywaniu terenów zieleni miejskiej i zadrzewień. W złożonym wniosku spółka wskazała, że za wykonywanie określonych świadczeń otrzymuje od jednostki dopłaty, jednakże nie są to dopłaty ściśle związane z wyżej wspomnianymi usługami, a mające na celu jedynie pokrycie straty. Dodatkowo podkreśliła, że jej jedynym udziałowcem jest gmina. Spółka stanęła na stanowisku, zgodnie z którym ma ona prawo do odliczania VAT od faktur zakupu związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Spółka jednocześnie nie jest zobowiązana do wystawienia faktury sprzedaży z tytułu ponoszonych wydatków na rzecz gminy. Powyższe uprawnienia wynikają z faktu, iż spółka jest spółką kontrolowaną gminy i występuje jako jednostka organizacyjna gminy.

DKIS uznał stanowisko spółki w zakresie prawa do odliczenia VAT od otrzymanych faktur zakupu za prawidłowe, wskazując, iż zarówno gmina, jak i utworzona przez nią spółka prawa handlowego, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, działają w charakterze podatników VAT. Innego zdania był jednak w kwestii braku obowiązku wystawienia faktury z tytułu ponoszonych wydatków na rzecz gminy. Organ stwierdził, że z uwagi na to, że spółka wykonując zadania publiczne powierzone przez JST, działa w charakterze podatnika VAT, a wykonywane czynności spełniają definicję świadczenia usług, podlegają one opodatkowaniu – a w konsekwencji powinny być udokumentowane fakturą.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem DKIS i wniosła skargę. WSA także nie podzielił zdania organu i w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd uznał, że w analizowanej sprawie nie doszło do świadczenia opodatkowanego z tego względu, że środki finansowe, które otrzymuje spółka mają charakter kosztowy i nie można przyjąć, że stanowią one odpłatność za usługi. Ponadto WSA wskazał, że nie ulega wątpliwości, że działalność spółki prowadzona jest w charakterze władzy publicznej. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że przyjęcie, że spółka nie jest podatnikiem VAT z tytułu czynności utrzymania terenów zielonych nie narusza zasady neutralności, gdyż nie zakłóca w sposób znaczący konkurencji.

Powyższy wyrok stanowi kontynuację kształtującej się linii orzeczniczej, zgodnie z którą spółka, której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, może być uznana za podmiot prawa publicznego i wyłączona z VAT z tytułu wykonywania czynności określonych w odrębnych przepisach. Niemniej należy mieć na uwadze, że w podobnych sprawach organy podatkowe przyjmują odmienne stanowisko.


[1] Wyrok WSA z dnia 6 września 2021, sygn. I SA/Gl 827/21, orzeczenie nieprawomocne.