W wydanej interpretacji indywidualnej rozstrzygnięta została kwestia, czy oddział niemieckiej Spółki prowadzącej działalność w Polsce i posiadającej na gruncie niemieckich przepisów status podatnika, powinien zostać uznany za spółkę nieruchomościową na terytorium Polski. Co za tym idzie, Spółka zastanawiała się nad obowiązkiem raportowania swojej struktury własnościowej z uwagi na ulokowany w Polsce zakład.

Niemiecki inwestor a jego zakład położony w Polsce

Niemiecka Spółka prowadząca działalność polegającą głównie na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmie powierzchni komercyjnej w posiadanych nieruchomościach, zwróciła się do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka wskazała, że posiada w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT, poprzez który prowadzi działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami na terytorium Polski. Wnioskodawca podkreślił, że oddział zlokalizowany w Polsce nie posiada odrębnych wspólników, własnych organów czy też kapitału zakładowego.

We wniosku Spółka zapytała o możliwość uznania polskiego oddziału Spółki za spółkę nieruchomościową w rozumieniu ustawy o CIT, wskazując, że w jej opinii oddział nie spełnia ustawowych przesłanek.

Po pierwsze, oddział nie przygotowuje własnego bilansu – wypracowany przez niego dochód uwzględniany jest w wyniku całej Spółki.

Dodatkowo, z prawnego punktu widzenia oddział nie posiada na terytorium Polski „własnych” nieruchomości ani nie uzyskuje „własnych” przychodów – są one jedynie alokowane do oddziału w związku z prowadzoną działalnością. Zatem opodatkowanie przychodów, co do zasady odbywa się na poziomie Spółki na terytorium Niemiec, a w Polsce oddział podlega jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co zostało też potwierdzone we wcześniej uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stanął na stanowisku, że oddział jest więc jedynie wydzieloną funkcjonalnie częścią Spółki, a w związku z powyższym badanie czy przesłanki dotyczące spółki nieruchomościowej zostały spełnione, powinny być weryfikowane na poziome Spółki jako całości (razem z zagranicznymi oddziałami), a nie jedynie na poziomie jej oddziału. Wnioskodawca zaznaczył również, że w przypadku całej Spółki, przesłanki uznania za spółkę nieruchomościową, nie zostały spełnione, tym samym obowiązek raportowania nie występuje.

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko Wnioskodawcy

Organ przychylił się do stanowiska Spółki i stwierdził, że jej oddział nie spełnia przesłanek uznania za spółkę nieruchomościową, wynikających z art. 4a pkt 35 ustawy o CIT. Odwołując się do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego i polskich przepisów, organ podkreślił, że oddział nie posiada osobowości prawnej, a jest jedynie wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej prowadzonej przez zagranicznego przedsiębiorcę. Zauważył też, że oddział nie posiada wspólników, własnych organów oraz kapitału zakładowego, co także stanowi o braku odrębności.

Powyższe stanowisko organów jest zdecydowanie racjonalną interpretacją przepisów dotyczących spółek nieruchomościowych w kontekście zagranicznych zakładów. Niemniej, zagraniczni inwestorzy posiadający w Polsce nieruchomości powinni każdorazowo badać czy nie stanowią spółek nieruchomościowych, patrząc jednak przez pryzmat ich całej działalności jako podmiotu zagranicznego, a nie jedynie z punktu widzenia oddziału zagranicznego posiadanego w Polsce. W przypadku pozytywnej weryfikacji powinni pamiętać o obowiązkach raportowania swojej struktury własnościowej.