Jeszcze nie opadły emocje po wejściu w życie tzw. pakietu SLIM VAT, a na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utrzymywanego przez administrację skarbową, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura ustrukturyzowana – co, jak i dla kogo?

Zgodnie z uzasadnieniem do wskazanego projektu, faktura ustrukturyzowana będzie traktowana jako szczególny rodzaj faktury elektronicznej. W rezultacie, do faktur ustrukturyzowanych – zasadniczo – będą miały zastosowanie regulacje odnoszące się do faktur elektronicznych, z wyjątkiem przepisów szczególnych przewidzianych omawianą nowelizacją.

Co istotne, przedstawiane rozwiązanie będzie miało – przynajmniej na razie – charakter fakultatywny, więc to sam podatnik, analizując realizowany proces dokumentacji transakcji dla celów VAT, zdecyduje o jego wykorzystaniu w swojej działalności gospodarczej. Zainteresowani podatnicy będą mogli wystawiać faktury we własnych systemach księgowych według wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, a następnie faktury te przesyłane będą do KSeF, skąd odebrać będzie je mógł nabywca. Co ważne, stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takich faktur, a dotychczas udzielone zgody na odbiór obecnie funkcjonujących „zwykłych” faktur elektronicznych nie obejmą nowych faktur ustrukturyzowanych – konieczne będzie oddzielne wyrażenie zgody na ich stosowanie, choć MF prezentuje tu podejście liberalne, wskazując, że już samo pobranie faktury z KSeF będzie traktowane jako forma potwierdzenia.

Omawiany projekt wprowadza także możliwość upoważnienia osoby trzeciej np. dla biura rachunkowego do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika– informację o podmiotach uprawionych do dostępu do KSeF należało będzie zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego

Tym razem więcej marchewki niż kija? – system zachęt od MF

Ministerstwo Finansów celem spopularyzowania omawianego rozwiązania i zainteresowania nim podatników przygotowało w ramach niniejszej nowelizacji kilka preferencji dla tych, którzy zdecydują się na dokumentowanie transakcji za pomocą faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem KSeF.

Pierwszą z zachęt ma być przyspieszony 40-dniowy – zamiast 60-dniowego – termin zwrotu VAT. Co jednak istotne, możliwość skorzystania ze skróconego terminu będzie możliwa wyłącznie po spełnieniu określonych warunków, takich jak m.in. konieczność wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych w okresie, za który podatnik będzie ubiegał się o zwrot, czy posiadanie statusu czynnego podatnika VAT w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres, którego dotyczy zwrot. Niemniej jednak, jeśli organy podatkowe zdecydują się na dodatkową weryfikację zasadności zwrotu VAT – obiecany szybszy termin 40-dniowy będzie mógł ulec wydłużeniu.

Kolejna z zachęt to brak obowiązku przechowywania i archiwizowania faktur ustrukturyzowanych, które de facto znajdować będą się w systemie administracji podatkowej – tym samym, z jednej strony wyeliminowane zostanie ryzyko zgubienia / zniszczenia dokumentu, z drugiej strony funkcjonalność ta ułatwi kontrolę dokumentacji podatkowej oraz jednocześnie – jak wskazuje MF – odciąży podatników od obecnie wymaganego obowiązku udostępniania dokumentów na żądanie np. w czasie prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Inną z preferencji, jaką przewiduje MF, jest zwolnienie podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury JPK dla faktur (JPK_FA) w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane wystawione przez podatnika.

 KSeF a faktury korygujące in minus

Wydaje się jednak, że tym co najsilniej może przekonać podatników do faktur ustrukturyzowanych są przewidziane projektem regulacje w zakresie obowiązków rozliczania faktur korygujących in minus. Obowiązujący od 1 styczna 2021 r. tzw. pakiet SLIM VAT wprowadził bowiem we wskazanym obszarze niemałe wątpliwości i wiele trudności interpretacyjnych oraz organizacyjnych – szczególnie dla nabywcy, odrywając obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania VAT i podatku naliczonego od posiadania faktury korygującej in minus, a uzależniając go od warunków uzgodnienia podjętego z dostawcą. Więcej o tych problemach pisaliśmy już na blogu w artykule: Sprzedawca nie czeka na zwrotki, nabywca nie czeka na fakturę korygującą – co tak naprawdę zmienia SLIM VAT w rozliczeniach podatników (już za styczeń)?

Omawiana nowelizacja wprowadza z kolei zasadę, zgodnie z którą nabywca, który otrzyma fakturę korygującą in minus w postaci faktury ustrukturyzowanej, będzie miał obowiązek dokonania pomniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał tę fakturę korygującą – tym samym, nie będzie on już dłużej zobligowany do kontrolowania faktu spełnienia warunków uzgodnienia. W konsekwencji, wykorzystanie faktur ustrukturyzowanych może ograniczyć potencjalne ryzyka implikowane aktualnie przez przepisy z pakietu SLIM VAT, związane z ewidencjonowaniem w niewłaściwym okresie faktur korygujących in minus wystawianych metodą standardową.

***

MF zaplanowało, iż omówiony projekt wejdzie w życie 1 października 2021 r. Pozostaje mieć nadzieję, że MF z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi schemat funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tak aby chętni podatnicy mogli przeanalizować całość proponowanego rozwiązania i ewentualnie odpowiednio przygotować się do jego wdrożenia.

Tymczasem, do 23 lutego 2021 r. trwają konsultacje społeczne, w ramach których podatnicy mogą zgłaszać uwagi / zastrzeżenia do projektu (treść projektu: link) – jeśli chcieliby Państwo przekazać swoje spostrzeżenia za pośrednictwem Crido – zapraszamy do kontaktu.