W naszej praktyce często spotykamy się z tym, że przedsiębiorcy opodatkowują lampy oświetleniowe zamontowane na słupach (najczęściej nazywane „oświetleniem terenu” lub ‘oświetleniem zewnętrznym”) podatkiem od nieruchomości jako budowle. W naszej ocenie jednak lampy takie nie powinny podlegać opodatkowaniu. Dlaczego?

Na wstępie należy wyjaśnić, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dokonując oceny co jest budowlą dla potrzeb podatku od nieruchomości trzeba w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy Prawo budowlane. Jak bowiem wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (sygn. P33/09), budowlą dla potrzeb PON mogą być jedynie budowle wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy / załączniku do niej.

Oświetlenie zewnętrzne nie zostało jednak wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz posiadane przez niego cechy nie są w istotnym zakresie zbliżone do cech posiadanych przez obiekty wskazane w żadnym z przepisów Prawa budowlanego.

Można się zatem zastanawiać, czy oświetlenie zewnętrzne stanowić będzie urządzenie budowlane – tego rodzaju urządzenia również są budowlami dla potrzeb PON. Katalog urządzeń budowlanych został zawarty w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W myśl tego przepisu, urządzeniami budowlanymi mogą być urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Jak widać, żadne z wymienionych w ww. przepisie urządzeń nie jest choćby podobne do oświetlenia zewnętrznego. Można co prawda zastanawiać się czy oświetlenie zewnętrzne nie jest urządzeniem technicznym zapewniającym możliwość użytkowania obiektów budowlanych (np. parkingów, dróg) zgodnie z ich przeznaczeniem. Niemniej jednak oświetlenie nie zapewnia możliwości użytkowania obiektów w postaci budowli (np. dróg, parkingów czy placów) zgodnie z ich przeznaczeniem. Główną funkcją pełnioną przez parking jest bowiem umożliwienie pojazdom zatrzymania się w miejscu przeznaczonym na postój. Parking będzie więc spełniał swoje przeznaczenia niezależnie od tego, czy będzie oświetlony, czy też nie. Lampy nie są bowiem niezbędne do parkowania w dzień, zaś w nocy każdy samochód dysponuje oświetleniem umożliwiającym mu korzystanie z parkingu. Podobnie, drogi i place mogą być wykorzystywane zarówno przez samochody jak i pieszych niezależnie od tego czy są oświetlone.