Włochy, Grecja, Luksemburg i Holandia zmieniły warunki przyznawania Niebieskiej Karty UE, dokumentu potwierdzającego prawo obywateli państw trzecich świata do pobytu w Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy dla wykwalifikowanych pracowników cudzoziemców.

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty UE określa warunki wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich w 25 państwach UE. Unia Europejska wydała w 2021 r. dyrektywę aktualizującą istniejący system niebieskiej karty UE.

W większości krajów Niebieska karta UE wydawana jest na okres od 1 roku do 4 lat. Jego posiadacze muszą otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak obywatele UE na podobnych stanowiskach. Główną ideą jest zachęcenie wykwalifikowanych pracowników do wyboru Europy jako miejsca zamieszkania i pracy.

Grecja

Od teraz o niebieską kartę UE może ubiegać się cudzoziemiec, który przybył do Grecji bez wizy (np. w ruchu bezwizowym) lub na wizie krótkoterminowej kategorii C. Wcześniej wnioskodawcy, ubiegający się o Niebieską Kartę UE, musieli przejść wstępną kontrolę, teraz mogą wybrać czy chcą przejść proces wstępnej selekcji, czy nie.

Włochy

Pracodawcy mogą składać wnioski o zatrudnienie pracowników zagranicznych na portalu internetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Z kolei wymagania stawiane wysoko wykwalifikowanym pracownikom we Włoszech są następujące: pracownik musi posiadać umowę o pracę lub ofertę pracy przez co najmniej rok, ukończone studia wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w profilu głównym, otrzymywać wynagrodzenie 1,5 razy wyższe niż średnia krajowa.

Holandia

Od połowy czerwca Niebieską kartę UE w Holandii mogą uzyskać osoby, które mają pięcioletnie doświadczenie w wymaganej dziedzinie, natomiast wykształcenie wyższe nie jest wymagane. Maksymalny okres ważności niebieskiej karty wydłużony z 4 do 5 lat. Próg płacy minimalnej został obniżony, z 6245 euro brutto miesięcznie do 5331 euro brutto miesięcznie.

Luksemburg

Od 1 lipca 2024 r. wprowadzono łagodniejsze zasady dotyczące Niebieskiej Karty UE., zmiana dotyczy m.in. skrócenia obowiązkowych okresów obowiązywania umów o pracę i skrócenia minimalnego poziomu wynagrodzenia, nowe prawa do krótkoterminowej i długoterminowej mobilności, elastyczne ścieżki kwalifikowalności w zakresie doświadczenia zawodowego i nowe zasady dotyczące zmiany pracodawcy i zmiany sektora.

Rumunia

W kwietniu zmiany zaszły też w Rumunii, Rumuński rząd ogłosił aktualizację przepisów dotyczących niebieskiej karty UE, a także zmiany w pozwoleniach na pracę, w tym wydłużenie okresów ważności. Cudzoziemcy posiadający kwalifikujące się doświadczenie zawodowe mogą teraz kwalifikować się do otrzymania niebieskiej karty UE; wcześniej wszyscy kandydaci wymagali odpowiedniego doświadczenia akademickiego. Okres ważności zezwolenia na niebieską kartę UE wydłużył się do trzech lat.

Inne kluczowe zmiany obejmują ułatwienie łączenia rodzin na większą skalę, ulepszone opcje mobilności długoterminowej i zwiększone możliwości mobilności krótkoterminowej.

Polska

Obecnie, Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – powszechnie znane jako Blue card (Niebieska Karta UE) przewiduje, że cudzoziemiec musi spełnić poniższe wymagania (poza wymaganiami formalnymi):

  1. Potwierdzić posiadania odpowiednich kwalifikacji :
    1. ukończenia studiów wyższych (co najmniej 3 – letnich) na kierunku powiązanym z obecnie wykonywaną pracą
      lub
    2. co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.
  2. Zawrzeć umowę z polskim pracodawcą na okres min. 12 miesięcy (np. umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę lub pozostaje w stosunku służbowym).
  3. Zarabia miesięczne wynagrodzenie brutto minimum 10 733.22zł (w 2024) (równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia).

EU Blue card w Polsce jest obecnie wydawane na okres maksymalnie 3 lat.

Czy w związku z powyższym należy spodziewać się zmian też w Polsce? Czas pokażę, monitorujemy na bieżąco wszelkie zmiany i będziemy je nadal publikować na blogu.

Zachęcamy również do subskrypcji newsletteru: CRIDO | Newsletter.