Jeśli pracownik będzie korzystał prywatnie ze służbowego samochodu za częściową odpłatnością, odpłatność ta pomniejszy ryczałt doliczany do jego wynagrodzenia na podstawie nowych przepisów podatkowych. Taką poprawkę do projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wniósł Senat na posiedzeniu 6 listopada 2014 r. Z uzasadnienia czytamy, że modyfikuje ona przepisy dotyczące ryczałtu z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych, tak aby objąć nimi świadczenia częściowo odpłatne. Zdaniem senatorów brak rozstrzygnięcia co do świadczeń częściowo odpłatnych spowoduje, że w przypadku pobrania przez pracodawcę płatności za udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych zastosowanie będą miały przepisy ogólne dotyczące zasad ustalania wartości pieniężnej świadczeń w naturze (a więc nie ryczałt,  a odniesienie do cen rynkowych, liczonych zazwyczaj według stawek za wynajęcie samochodu  w wypożyczalni). W opinii Senatu ułatwieniem dla działalności gospodarczej będzie nie tylko ryczałtowe ustalenie wartości przychodu dla świadczenia nieodpłatnego, ale również przyjęcie takiej formuły dla świadczenia częściowo odpłatnego. Przypomnijmy, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi  z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalać się będzie  w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 wspomnianych kwot. Nowe regulacje w tym zakresie mają obowiązywać od początku 2015 r., z jednym wyjątkiem. Senat chce, by stare przepisy były nadal stosowane w 2015 r. tam, gdzie są one dla podatników korzystniejsze od nowych uregulowań. Zgodnie z uzasadnieniem Senatu ma to zapewnić ochronę pracowników w sytuacji, gdyby przepisy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej weszły w życie zbyt późno. Należy bowiem uwzględnić – zdaniem Senatorów - taką możliwą sytuację, w której nowo dodawane regulacje, odnoszące się do ryczałtu z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych, mogą - w stosunku do konkretnego podatnika - okazać się regulacjami niekorzystnymi. A może się tak zdarzyć w przypadku tych pracowników, którzy auta służbowe wykorzystują do celów służbowych sporadycznie, np. tylko raz w roku w czasie weekendowego wyjazdu.