NSA  konsekwentnie potwierdza, że całość dochodu z tytułu sprzedaży wyrobów strefowych będzie podlegać zwolnieniu z CIT również w sytuacji, gdy spółka działająca na terenie SSE korzysta z usług o charakterze pomocniczym, które są realizowane przez podwykonawców poza granicami strefy.

Fiskus mimo wszystko w dalszym ciągu niemal równie konsekwentnie twierdzi, że wykonywanie niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza SSE wpływa na wysokość zwolnienia strefowego – co w praktyce oznacza, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów odpowiadający fazie produkcji realizowanej przez zewnętrznych usługodawców musi być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu z CIT.

Takie stanowisko zaprezentowane jest m.in. w interpretacji wydanej niedawno przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (w dn. 4 maja 2016 r., o sygn. IBPB-1-3/4510-99/16/IZ).

W omawianym stanie faktycznym na terenie strefy prowadzona jest produkcja komponentów dla branży motoryzacyjnej – spółka posiadająca zezwolenie zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą elementów z rur stalowych i aluminiowych. Zdarzyć się może jednak, że podmiot ten przekazuje wytworzone przez siebie produkty do zewnętrznych podwykonawców, którzy wykonują na nich dalsze prace, tzn. pokrywanie galwaniczne/ inne powierzchniowe wykończenia produktów.

Wnioskodawca podkreślał, że wszystkie elementy procesu produkcyjnego – w tym również usługi zlecone zewnętrznym podwykonawcom – mieszczą się w zakresie wskazanym w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, a czynności realizowane przez podwykonawców stanowią działalność pomocniczą w stosunku do działalności objętej zwolnieniem oraz wykonywanej przez spółkę na terenie SSE. Dlatego też całość dochodu ze sprzedaży tych produktów powinna podlegać zwolnieniu strefowemu.

Organ podatkowy nie zgodził się z wnioskodawcą i stwierdził, że w omawianym przypadku działalność realizowana przez podwykonawców stanowi działalność podstawową, a nie pomocniczą – czyli część dochodu odpowiadająca temu procesowi nie może podlegać zwolnieniu z CIT.

Wydana interpretacja nie jest zgodna z linią orzeczniczą sądów administracyjnych. W szczególności, nie można zgodzić się z argumentacją, że „aby […] proces produkcyjny mógł być zaliczony do działalności prowadzonej na terenie strefy przez podatnika posiadającego zezwolenie musi być wykonywany, co do zasady, przez tego podatnika, a nie w części przez podwykonawcę”, a za działalność pomocniczą można uznać tylko działania umożliwiające/ ułatwiające prowadzenie procesów podstawowych, takie jak zakup energii, narzędzi, oprzyrządowanie, itp.

W wydanej interpretacji fiskus nie wziął w szczególności pod uwagę argumentacji podnoszonej wielokrotnie przez WSA i NSA orzekające w podobnych sprawach, że nie można oczekiwać, że spółka prowadząca działalność na terenie strefy wyodrębni w sposób sztuczny niewielki wycinek produkcji realizowanej na terenie SSE wyłącznie z uwagi na to, że korzysta z usług podwykonawców. Sądy podkreślają, że procesy produkcyjne w obecnych realiach życia gospodarczego są wysoce wyspecjalizowane i w efekcie tego niezbędne staje się korzystanie z towarów i usług dostarczanych przez inne podmioty – a więc dopóki poza strefą wykonywana jest działalność subsydiarna do działalności strefowej, to nie powinno to mieć wpływu na poziom zwolnienia z CIT.

Przedsiębiorcy strefowi więc – mimo pozytywnego orzecznictwa – w dalszym ciągu nie mają pewności, jakie konsekwencje będzie mieć korzystanie przez nich na szerszą skalę z usług zewnętrznych kontrahentów. Jest to szczególnie istotne w związku z rosnącym w ostatnim czasie zainteresowaniem organów podatkowych działalnością prowadzoną na terenie specjalnych stref ekonomicznych.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.