Przyśpieszająca informatyzacja niemal każdej dziedziny życia znalazła swój wyraz także w najnowszych pracach Ministerstwa Finansów, które zapowiada, że planuje wprowadzić nową strukturę JPK o roboczej nazwie JKP_VDEK. JPK_VDEK miałaby zastąpić nie tyko JPK_VAT w jego obecnym kształcie, ale także deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Ministerstwo nie opublikowało jeszcze szczegółowych informacji na temat nowej struktury, ani nie podało oficjalnej daty, od której miałaby ona wejść w życie. Z doniesień wynika jednak, że powinno to nastąpić już w 2019 roku.

Pomysł MF nie dziwi. Już dziś dzięki JPK_VAT fiskus otrzymuje większość danych zawartych w deklaracjach VAT-7. Co więcej, dane przekazywane w JPK_VAT są dużo bardziej szczegółowe niż informacje zawarte w VAT-7 (VAT-7K) – tym samym nie ma potrzeby, aby podatnicy VAT przygotowywali dwa zestawienia, zawierające zasadniczo te same dane. Zastąpienie JPK_VAT przez JPK_VDEK wymagało będzie jednak konieczności dodania do nowej struktury JPK elementów deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nieujętych obecnie w strukturze JPK_VAT.

Dane pozwalające na obliczenie wysokości VAT należnego

Deklaracje VAT nie zostaną w pełni zastąpione, jeśli nowa struktura JPK nie dostarczy informacji o wysokości VAT należnego lub o wysokości nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym w danym okresie rozliczeniowym. Wiedza o tym, jaka kwota podatku powinna wpłynąć do budżetu lub też, jaka kwota powinna zostać zwrócona podatnikowi jest podstawowa dla organów podatkowych. W tym celu, w JPK_VDEK należałoby umieścić pola informujące o kwocie nadwyżki wynikającej z poprzednich okresów rozliczeniowych (pole 42 w aktualnej deklaracji VAT-7(18)), jak i pola znajdującej się w części E deklaracji VAT-7 (VAT-7K). W szczególności to, które pokazuje kwotę VAT do zapłaty (aktualnie 54), jak i to pokazujące wysokość nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (pole 56). Podatnicy powinni mieć również zapewnioną możliwość wskazywania, jaka część nadwyżki ma zostać zwrócona na ich konto (pole 57), w jaki sposób i w jakim terminie (pola 58-61), a jaka podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy (pole 62). W związku z tym, do nowej struktury JPK należałoby także dodać możliwość złożenia za jej pośrednictwem wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (aktualny VAT-ZT), jak i wniosku o zwrot podatku, przewidzianego np. dla podatników, którzy dokonywali dostawy towarów lub świadczyli usługi poza terytorium i jednocześnie nie dokonywali sprzedaży opodatkowanej (VAT-ZZ). Bezcelowe byłoby bowiem umożliwienie podatnikom występowania o przyspieszony zwrot podatku już poprzez JPK_VDEK, przy jednoczesnym obligowaniu ich do składania (choćby elektronicznie) dodatkowego dokumentu w postaci wniosku VAT-ZT.

Ulga na złe długi

Deklaracje VAT-7 i VAT-7K pozwalają podatnikom również na możliwość dołączenia zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w związku ze skorzystaniem z tzw. ulgi na złe długi (VAT-ZD). Dokonując ich kompleksowego zastąpienia nową strukturą, Ministerstwo Finansów powinno umożliwić także na wskazanie w pliku JPK_VDEK transakcji z wierzycielami, którzy nie uregulowali płatności w ciągu 150 dni wraz z dodatkowymi informacjami o dacie upływu terminu płatności, kwocie korekty podstawy opodatkowania oraz kwocie korekty podatku należnego.

Czy JPK_VDEK zastąpi też inne deklaracje?

Z informacji przedstawionych przez MF wynika, że nowa struktura miałaby zastąpić deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy, obok JPK_VDEK, musieliby więc wciąż składać pozostałe deklaracje, w tym te, zawierające dane zasadniczo zbieżne z danymi prezentowanymi w VAT-7 (VAT-7K), jak informacja podsumowująca VAT-UE i informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27. Nie można jednak wykluczyć, że JPK_VDEK nie zastąpi również VAT-UE i VAT-27.

Zastąpienie VAT-UE

Możliwość zastąpienia przez JPK_VDEK deklaracji VAT-UE wiązała się będzie z koniecznością uzupełnienia JPK_VDEK o informację pozwalającego na identyfikację transakcji wewnątrzwspólnotowej transakcji rozliczanej w sposób uproszczonych, w której podatnik składający JPK jest podmiotem „środkowym” (informacja obecna aktualnie w punkcie d części C i D VAT-UE).

Zastąpienie VAT-27

Usunięcie obowiązku składania deklaracji VAT-27 wymagało będzie natomiast dodania pola pozwalającego na rozróżnienie, czy transakcja rozliczana przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia obejmuje dostawę towarów, czy też świadczenie usług.

Korekta JPK_VDEK

Pomimo rezygnacji z obowiązku składania uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji VAT od 2016 r, zdarza się, że podatnicy (np. aby uniknąć ewentualnych sporów z organami podatkowymi) nadal korzystają z tej możliwości. Z tego powodu należy spodziewać się, że schemat JPK_VDEK posiadał będzie również pole dedykowane do złożenia przyczyn korekty. Wydaje się jednak, że element ten powinien być polem nie obligatoryjnym.


Zobacz poprzednie wpisy: