W ostatnim czasie wprowadzono pozytywne zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 roku podatnicy otrzymujący darowiznę bądź spadek korzystają ze znacznego podniesienia kwot wolnych od podatku. Pozytywne zmiany będą odczuwalne zarówno w przypadku otrzymania darowizny oraz spadku od bliższej, jak i dalszej rodziny.

Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej (dotychczas 10 434 zł)
  2. 27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy (dotychczas  7 878 zł)
  3. 5 733 zł – dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy (dotychczas 5 308 zł )

Co istotne, wskazane powyżej sumy zlicza się z ostatnich 5 lat od tej samej osoby. Czyli jeżeli darowizny od wujka w ciągu 5 ostatnich lat przekroczą kwotę 27 090 zł, od nadwyżki będzie należało zapłacić podatek.

Grupy podatkowe w podatku od spadku i darowizn:

  1. grupa I – małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
  2. grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  3. grupa III – pozostałe osoby.

Na zakończenie warto również wspomnieć o tzw. grupa zerowej, od której darowizny/spadek mogą podlegać zwolnieniu od opodatkowania bez względu na wysokość kwoty. Do grupy zerowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, w sytuacji przekroczenia wyżej wskazanego progu (36 120 zł) obdarowany musi zgłosić otrzymanie darowizny do właściwego urzędu skarbowego (na formularzu SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny/spadku. Dodatkowo darowizna musi zostać udokumentowana dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku gdy podatnik otrzyma darowiznę od grupy zerowej, niemniej nie będzie przysługiwać mu zwolnienie (np. z uwagi na otrzymanie jej w gotówce, albo przeoczenie 6-miesięcznego terminu), musi on złożyć formularz SD-3 do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłacić podatek (zgodnie z decyzją naczelnika urzędu skarbowego).

Może się wydawać, że temat podatku od spadków i darowizn nie jest szczególnie zawiły, ale również w tym zakresie mogą pojawić się wątpliwości. Jeżeli potrzebowaliby Państwo wsparcia w tym temacie, zapraszamy do kontaktu.


Zobacz film: Fundacja rodzinna – wybrane aspekty podatkowe

Film polecamy wszystkim tym, którzy zakładają lub planują założyć fundację rodzinną. Konstrukcja fundacji rodzinnej jest rozwiązaniem bardzo interesującym i dlatego trzeba uważać, żeby nie stała się obciążeniem ze względu na podatki.