11 lutego br. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) opublikowała wytyczne w sprawie cen transferowych dotyczące transakcji finansowych. OECD od lat opracowuje i wyznacza wspólne stanowisko wobec wielu kwestii gospodarczych i podatkowych, w tym cen transferowych, jednak dopiero teraz publikuje – po raz pierwszy – instrukcje dotyczące stosowania zasady "arm's length" w transakcjach finansowych zawieranych między podmiotami powiązanymi. Celem opracowania wytycznych jest zapewnienie spójnej metodyki wyceny transakcji finansowych, takich jak pożyczki, gwarancje bądź też system zarządzania płynnością (ang. cash pooling).

Wytyczne dla transakcji finansowych stanowią nowy rozdział Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (dalej: Wytyczne OECD). Jedynie część dotycząca sposobu ustalania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz skorygowanej o ryzyko została uwzględniona w zaktualizowanym rozdziale i Wytycznych OECD.

Nowy rozdział dot. transakcji finansowych potwierdza wiele stosowanych dotąd praktyk przy wycenie transakcji finansowych między podmiotami powiązanymi, jak również przedstawia nowe koncepcje i metodologie, które sprawiają, że wskazane jest dokonanie przeglądu polityki cen transferowych w zakresie transakcji finansowych w grupach kapitałowych.

Przykładowym zagadnieniem, potwierdzonym teraz w Wytycznych OECD, w odniesieniu do pożyczek wewnątrzgrupowych jest ustalenie w pierwszym kroku wysokości finansowania, jakie podatnik jest w stanie uzyskać, tj. w pierwszej kolejności istotne jest ustalenie jego zdolności do zadłużenia się, zanim rozpoczęta zostanie dyskusja o innych warunkach transakcji, w tym oprocentowaniu.

Z kolei w przypadku udzielania gwarancji wytyczne podkreślają konieczność ustalenia, czy gwarancja faktycznie przynosi dodatkowe korzyści inne niż te, które co do zasady wynikają z tytułu przynależności korzystającego z gwarancji do grupy.

W związku z pojawieniem się nowych wytycznych ruszamy z cyklem wpisów Wytyczne OECD dla Transakcji Finansowych, w ramach którego będziemy szczegółowo przedstawiać kolejne zagadnienia opisane przez OECD.

 

Źródło: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10