30.11.2020 rzutem na taśmę zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w zakresie podatków dochodowych, które w większości wejdą w życie już za miesiąc, czyli od 1 stycznia 2021. Przeważająca część zmian ma charakter systemowy i nakłada na podatników nowe obowiązki. Są też jednak (niestety nieliczne) zmiany, które mogą podatnikom nieco ulżyć w czasie pandemii COVID-19 (np. w zakresie podatku minimalnego czy obowiązków TP, estoński CIT). Podsumowanie kluczowych zmian podzieliliśmy na trzy wpisy adresujące obszary, których dotykają. Referencje do kolejnych wpisów znajdą Państwo na końcu tego artykułu, natomiast z ostateczną wersją ustaw mogą się Państwo zapoznać pod poniższymi linkami:

Co się zmienia?

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych

W trakcie prac legislacyjnych Sejm odrzucił poprawki Senatu w zakresie wykreślenia przepisów o opodatkowaniu CIT spółek komandytowych. Tym samym, co do zasady od nowego roku spółki komandytowe będą stanowiły podatników CIT. Przy czym wspólnicy spółki komandytowej będą mogli podjąć decyzję o stosowaniu nowych przepisów od 1 maja 2021 r.

Wspólnikom spółki komandytowej będą przysługiwały następujące preferencje:

 • komplementariusz – możliwość proporcjonalnego obniżenia podatku od udziału w zysku SPK o podatek zapłacony przez spółkę,
 • komandytariusz – po spełnieniu określonych warunków zwolnienie z opodatkowania 50% przychodów z udziału w SPK, maksymalnie 60 000 PLN rocznie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, dochody osiągnięte przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnikami CIT będą też spółki jawne o nieujawnionych wspólnikach.

Raportowanie strategii podatkowych

Na podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, których przychody przekraczają 50 mln EUR, został nałożony obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. Zakres raportowania jest szeroki i zawiera otwarty katalog informacji, m.in. informację o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, podejście do realizacji obowiązków podatkowych, czy raportowania schematów podatkowych (MDR). Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara do 250 000 PLN.

Estoński CIT

Do ustawy o CIT został wprowadzony ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT. Zgodnie z tym rozwiązaniem dochód spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu CIT tak długo, jak zysk nie jest wypłacany ze spółki.

Z estońskiego CIT będzie można skorzystać, jeśli spełnione łącznie zastaną liczne warunki, w tym:

 • przychody spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej nie przekraczają 100 mln zł rocznie,
 • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach,
 • spółka zatrudnia co do zasady co najmniej 3 pracowników z wyłączeniem udziałowców,
 • przychody pasywne spółki są niższe od przychodów z działalności operacyjnej,
 • spółka ponosi określone nakłady inwestycyjne.

Spółka nieruchomościowa – spółka, będąca przedmiotem transakcji staje się płatnikiem

Nowelizacja wprowadza definicję spółki nieruchomościowej zawierającą w szczególności warunki 50% wartości aktywów oraz wartości nieruchomości ponad 10 mln PLN.

Nowe przepisy nakładają również na spółkę nieruchomościową obowiązki płatnika w przypadku zbycia udziałów tej spółki, jeżeli:

 • zbywającym jest podmiot zagraniczny oraz
 • przedmiotem transakcji są udziały dające co najmniej 5% praw głosu w spółce.

Jeżeli spółka nie posiada informacji o kwocie transakcji, ustala podatek w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów. Przy czym podatnik jest obowiązany przed terminem płatności podatku przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek.

Dalsze zmiany dotyczą m.in.:

 • ograniczenia możliwości rozpoznania strat przy przejęciu innego podmiotu albo nabyciu przedsiębiorstwa lub ZCP;
 • uszczelnienia w zakresie cen transferowych przy transakcjach z rajami podatkowymi;
 • zaostrzenia zasad amortyzacji w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania (zmiany te dotkną przedsiębiorców działające w SSE i PSI);
 • zrównania skutków podatkowych wydania majątku likwidacyjnego w naturze ze sprzedażą;
 • zwolnienia z tzw. podatku minimalnego w czasie epidemii;
 • podwyższenia progu dla stosowania stawki 9% CIT do 2 mln EUR.

Od kiedy?

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. Spółka komandytowa może jednak postanowić, że nowe regulacje będą mieć do niej zastosowanie od 1 maja 2021 r.

Co to oznacza i jak możemy pomóc?

Zmiany przepisów, które będą obowiązywać od 2021 r. w praktyce oznaczają wyższe podatki i więcej obowiązków administracyjnych. Niektórzy będą mogli skorzystać z nowych preferencji po spełnieniu określonych wymogów. W każdej sytuacji konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań, aby dostosować się do nowych warunków. W tym celu warto zadbać o profesjonalne wsparcie, aby ograniczyć ryzyko i koszty związane z nowymi rozwiązaniami.


 >> #TP2021 – Chociaż trochę łatwiej, czyli zmiany w TP

>>#PIT2021 - Zmiany w PIT