W tym roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą po raz pierwszy musieli złożyć nowy załącznik do zeznania podatkowego CIT-8, czyli CIT-TP. Jest to tzw. uproszczone sprawozdanie. Jego złożenia fiskus będzie wymagał od podatników zobligowanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, którzy w osiągnęli przychody lub ponieśli koszty w wysokości co najmniej 10 milionów Euro. A tym, którzy obowiązku w terminie nie dopełnią albo tym, którzy w formularzu CIT-TP podadzą nieprawdę mogą grozić kary. Tylko jakie? Tego tak naprawdę do końca jeszcze nie wiadomo…

Niepewność wynika z konieczności prawidłowego zakwalifikowania formularza CIT-TP na gruncie prawa podatkowego, albowiem przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne. Dlaczego to takie groźne? Spójrzmy na przykład.

Gdyby przyjąć, że uproszczone sprawozdanie jest informacją podatkową (co wydaje się mieć najszersze uzasadnienie w przepisach), to niezłożenie / podanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniu CIT-TP może stanowić przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny nawet do 240 stawek dziennych (w zależności od wysokości stawki dziennej kwota grzywny wynosiłaby wówczas od 16 800 zł do 6 720 000 zł). Ponadto, w razie skazania przez sąd, informacja o sprawcy zostałby również ujawniona w rejestrze karnym.

Zagrożenie uległoby zmianie gdyby urząd uznał, że sprawozdanie CIT-TP nie jest informacją podatkową, a deklaracją podatkową (na poparcie tego stanowiska również można znaleźć pewne argumenty). Wówczas samo niezłożenie takiego dokumentu w terminie stanowiłoby jedynie wykroczenie skarbowe, rozstrzygane najczęściej w postępowaniu mandatowym (maksymalny mandat w tym roku wynosi 4 200 zł, a maksymalna kara za wykroczenie skarbowe poza postępowaniem mandatowym to 42 000 zł). Oznacza to, że za tak kwalifikowany czyn groziłaby znacznie niższa kara grzywny, a dodatkowo jego popełnienie nie skutkowałoby wpisem osoby ukaranej do Krajowego Rejestru Karnego. Gorzej gdyby w takim sprawozdaniu-deklaracji podatnik popełnił błąd. Wtedy możliwy jest scenariusz, że urząd wszcząłby postępowanie karne w kierunku podania nieprawdy w deklaracji, a taki czyn w przypadku obostrzenia zagrożony już jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Należy podkreślić, że mało precyzyjne przepisy w tym zakresie mogą być polem dowolnej interpretacji przepisów stosowanej przez urzędników. Zatem należy pamiętać aby rzetelnie i dokładnie wypełnić uproszczone sprawozdanie CIT-TP i dołączyć je do tegorocznej deklaracji CIT-8. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to czas na ich złożenie upływa, co do zasady, w dniu 31 marca (chociaż aktualnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydłużenia terminu składania informacji CIT-TP do końca września – o czym informowaliśmy już na stronach naszego bloga).

Na marginesie warto dodać, że zakresem podmiotowym obowiązku w zakresie uproszczonego sprawozdania objęci są również podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy po spełnieniu analogicznych kryteriów są zobligowani do złożenia sprawozdania PIT – TP.