W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał wcześniej przyjęte poprawki do ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0). Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, tj. z dniem 24 czerwca.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z perspektywy branży Retail rozwiązania prawne i podatkowe wprowadzone w ramach Tarczy 4.0.

Certyfikaty rezydencji

 • Możliwość posługiwania się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie (w okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej);
 • Możliwość uwzględnienia przy wypłacie certyfikatu rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania, upływa w okresie obowiązywania tych stanów (w okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej);
 • Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości (w okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej);

Ulga na złe długi

 • Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, na CIT / PIT, w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (obecnie 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
 • Możliwość skorzystania z ulgi w przypadku podatników rozliczających się poprzez zaliczki uproszczone (wskazano przy tym specyficzny mechanizm rozliczenia ulgi w tym przypadku).  Przepisy stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 Kary umowne wynikające z COVID-19 jako koszt

 • Możliwość zaliczenia zapłaconych kar umownych do kosztów uzyskania przychodów w CIT i PIT, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Raportowanie TP

 • Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych  oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:
 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
 • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 • Przedłużenie terminu na przygotowanie / dołączenie do dokumentacji lokalnej tzw. dokumentacji grupowej (master file), w terminie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia w przypadku, gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji.

Odroczenie terminu do wdrożenia JPK_V7

 • Odroczenie terminu wdrożenia struktury JPK-V7 Do 1 października 2020 r. (obecny termin to 1 lipca 2020 r.)

Zmiany w zakresie podatku minimalnego

 • Bezwarunkowe zwolnienie z podatku minimalnego przychodów z budynków za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Uchylenie przepisu obowiązującego dotychczas (na mocy Tarczy 1.0) odraczającego do 20 lipca zapłatę podatku minimalnego pod warunkami m.in. określonego spadku przychodów.

Odliczenia darowizn

 • Możliwość odliczenia przez podatników PIT i CIT od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • Możliwość odliczenia darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. określonym wskazanym w ustawie podmiotom.