Podczas śniadania podatkowego oraz webinarium, poświęconym tematyce zmian w przepisach dotyczących cen transferowych od 1 stycznia 2019 r., które zorganizowaliśmy w listopadzie i grudniu 2019 roku, zapytaliśmy uczestników o ich przygotowanie do zmienionych regulacji, jak również o to, w jakim stopniu wdrożone zmiany mogą ich dotknąć.

Z ich opinii wynika, że:

  • Ponad 50% uczestników nie posiada analiz niezbędnych do weryfikacji rozliczeń za rok 2019 (w ogóle lub częściowo);
  • Zaledwie 13% uczestników jest przygotowanych na przeprowadzanie korekt cen transferowych na podstawie zmienionych przepisów o cenach transferowych,
  • 80% uczestników uznaje, że wypełnienie formularza TP-R będzie rodziło problemy, jednocześnie ponad 80% uczestników nie podjęło jeszcze próby wypełnienia formularza TP-R;
  • Blisko 70% uczestników nie odczuwa istotnego obniżenia obowiązków administracyjnych w związku ze zmianami w przepisach.

A co na temat opinii uczestników ankiety myślą sami eksperci CRIDO?

Odpowiedzi ankietowanych potwierdzają nasze własne spostrzeżenia odnoszące się do znowelizowanych przepisów. Zwracamy bowiem uwagę na to, iż:

  • Brak części obowiązków dokumentacyjnych od 2019 r. nie zwalnia ze stosowania cen rynkowych oraz z sankcji za nieprzestrzeganie zasady ceny rynkowej. Tym samym, mimo braku obowiązków dokumentacyjnych podatnik musi być w stanie wykazać, iż warunki w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi są rynkowe;
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają obowiązek stosowania ceny rynkowej już na moment zawierania transakcji (dla których podstawą powinny być aktualne analizy porównawcze). Kwestia ta wydaje się być szczególnie istotna dla tych podmiotów, które nie posiadają jeszcze benchmarków za rok 2019;
  • Analizy porównawcze zachowują ważność na maksymalnie 3 lata od daty sporządzenia. Oznacza to, iż wiele analiz porównawczych, przygotowywanych dla roku 2017 może nie być obecnie aktualna, a już na pewno powinna być zaktualizowana na rok 2020, zgodnie z koniecznością stosowania cen rynkowych na bieżąco (na moment zawierania transakcji).
  • Możliwość dokonania korekty cen transferowych (i rozpoznania ich w kosztach lub przychodach podatkowych) uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków formalnych. Jednym z nich jest konieczność ujęcia takiej korekty w roku, którego korekta ta dotyczy. Mając na uwadze istotność zmian i ich wpływ na wyniki spółek, należy zweryfikować, czy stosowany obecnie mechanizm korekt jest zgodny ze znowelizowanymi przepisami o cenach transferowych. Brak zgodności z przepisami może uniemożliwić dokonanie takiej korekty.
  • Wypełnienie formularza TP-R może być kłopotliwe i wymagać podjęcia dodatkowych działań, w tym dodatkowych analiz danych. Zalecamy jego próbne wypełnienie już na początku tego roku, w szczególności, gdy możliwe jest jeszcze dokonywanie korekt za rok poprzedni bez konieczności składania korekty zeznania.