Jedną z szeroko komentowanych zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć to nowe rozwiązanie i wyjaśnić, kogo dotyczy wprowadzona zmiana i co ona oznacza dla przedsiębiorców – zwłaszcza tych podmiotów, które dokonują zużycia wyrobów na własne potrzeby i nie prowadzą szerszej działalności w zakresie podatku akcyzowego.

CRPA w telegraficznym skrócie

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych jest ogólnopolską bazą podmiotów, które złożyły zgłoszenia rejestracyjne dla celów podatku akcyzowego. CRPA zastępuje dotychczasowe lokalne rejestry podatników akcyzy prowadzone przez poszczególne organy podatkowe.

Wpisów do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co z kolei wiąże się z koniecznością uzyskania dostępu do tej platformy – zarówno przez reprezentanta danego podmiotu jak i samo przedsiębiorstwo.

Wpis za pośrednictwem PUESC zastępuje dotychczasowe papierowe zgłoszenia rejestracyjne dla celów akcyzy (formularze AKC-R), które były składane do właściwych miejscowo naczelników urzędów skarbowych.

Kto będzie rejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych będzie obejmował wszystkie podmioty, które są zobligowane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego (dawny formularz AKC-R). Oznacza to, że w CRPA będą ujmowane m.in.:

  • Podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie – np. oleje lub preparaty smarowe wykorzystywane do procesu produkcji czy wyroby energetyczne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej;
  • Podmioty, które nabywają wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym wyroby objęte stawką 0 PLN – np. benzen, ksylen czy toluen wykorzystywany do celów innych niż opałowe lub napędowe, różnego rodzaju środki przeciwstukowe o kodzie CN 3811;
  • Podmioty posiadające status podatników akcyzy od energii elektrycznej – z wyłączeniem podmiotów, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW
  • Podmioty zobligowane do rozliczenia akcyzy od nabywanych / zużywanych wyrobów akcyzowych – np. podmioty dokonujące WNT wyrobów akcyzowych na własne potrzeby;
  • Podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych;
  • Pośredniczące podmioty węglowe oraz pośredniczące podmioty gazowe.

Co trzeba zrobić?

Dane ujęte w dotychczasowych lokalnych rejestrach, co do zasady, zostaną automatycznie przeniesione do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Warunkiem automatycznego przeniesienia danych podmiotu z lokalnego rejestru do CRPA jest jednak uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach akcyzy dla danego podmiotu. Uzupełnienia zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem platformy PUESC do 30 czerwca 2021 r.

Oznacza to, że do 30 czerwca 2021 r. wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego (np. podmioty, które składały w przeszłości papierowy formularz AKC-R) są zobligowane do uzyskania odpowiedniego dostępu do platformy PUESC i uzupełnienia dokonanego zgłoszenia za pośrednictwem tej platformy. Uzyskiwanie dostępu do platformy PUESC i uzupełnienie wpisu do CRPA w praktyce może być dość czasochłonnym procesem – zwłaszcza gdy dotychczas dany podmiot nie posiadał dostępu do tej platformy. Kwestie związane z uzyskiwaniem dostępu dla PUESC oraz aktualizacją wpisu do CRPA będą jednym z tematów naszego webinarium, które odbędzie się 22 kwietnia br. Do wzięcia udziału w webinarium zachęcamy zwłaszcza podmioty, dla których działalność w zakresie wyrobów akcyzowych nie stanowi głównego obszaru aktywności, w związku z czym poruszanie się po regulacjach akcyzowych oraz platformie PUESC może być dla nich nowym zagadnieniem i wyzwaniem.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

W związku z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych warto jest zweryfikować, czy dane ujęte w złożonym zgłoszeniu rejestracyjnym (AKC-R) są aktualne i kompletne. W praktyce często bowiem obserwujemy, że wiele podmiotów po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego nie aktualizowała dotychczas listy wykorzystywanych wyrobów objętych stawką 0 PLN lub zwolnieniem od akcyzy lub zmiany w innych obszarach akcyzowych. To z kolei będzie skutkować ujęciem w CRPA nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, co może prowadzić do uniemożliwienia realizacji niektórych transakcji lub nawet wykreślenia danego podmiotu z CRPA.

Dlatego też, tak ważne jest zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami i podjęcie odpowiednich działań przygotowawczych. Dobrą okazją do usystematyzowania wiedzy w tym obszarze może być organizowane przez nas webinarium akcyzowe, w trakcie którego omówimy nie tylko zmiany, ale również opowiemy, co i kiedy warto zrobić, żeby przygotować się do wejścia w życie nowych regulacji.