Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się trzecia edycja odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania Country-by-Country.

Pamiętajmy, że do końca roku należy złożyć powiadomienia CBC-P o podmiocie składającym raport CbC za rok obrotowy 2018 r. Z kolei jednostki dominujące (spełniające kryteria) są zobowiązane do złożenia raportu CbC za rok 2017 r. do końca grudnia 2018 r. Powyższe dotyczy grup, które mają sprawozdawczy rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym.

CBC-P można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. MF zachęca jednak do korzystania z formy elektronicznej. W przypadku gdy podatnik zdecyduje się na złożenie CBC-P w formie papierowej, powiadomienie takie należy skierować pod adres:

Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powiadomienie wysyłane w formie papierowej musi być podpisane. W przypadku PGK CBC-P składane jest przez każdą spółkę indywidualnie.

MF wyjaśniło również, że obowiązki wynikające z CBC mogą występować w przypadku braku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyjątek ten tyczy się przypadku, kiedy obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania występowałby, gdyby udziały były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (ang. deemed listed provision).

Link do dokumentu na stronach MF.